Oes Olde Lu Nr. 8 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 632.
* 30 juli 1664, Krimpen aan de Lek
33.
* 11 maart 1675, Schiedam
34.
* 13 januari 1652, Gouda
35.
* 3 mei 1673, Zevenhuizen
× 24 augustus 1695, Schiedam
× 22 februari 1700, Gouda
Generatie 516.
* 19 maart 1698, Haastrecht
17.
* 13 juni 1703, Gouda
× 21 augustus 1724, Gouda
Gezamenlijke kinderen:
Adriaan, 1725 | Elisabeth, 1727 | Marcellus, 1729 | Adriaan Jacob, 1732 | Evert, 1733 | Johanna Margaretha, 1735 | Cornelis, 1737 | Maria Theodora, 1739 | Johan de Wijs, 1740 | Adriana Elisabeth, 1742 | Agatha, 1743 | Theodorus Pieter, 1746
Generatie 4
portret van Marcellus Bisdom van Vliet
handtekening van Marcellus Bisdom van Vliet
8

Marcellus Bisdom van Vliet

* 26 december 1729, Haastrecht
~ 1 januari 1730, Haastrecht
× 10 december 1766, Goes, met Maria Catharina Reijnders
29 september 1806, Gouda
3 oktober 1806, Haastrecht
koopman te Haastrecht
baljuw van Vliet
schepen te Haastrecht
burgemeester te Haastrecht
weeshuisregent te Gouda
kapitein en kolonel bij de schutterij te Gouda
kerkmeester te Gouda
raad in de vroedschap te Gouda
schepen en politiemeester te Gouda
wees-, thesaurier-, en fabriekmeester te Gouda
commissaris van de waterschappen te Gouda
‘adjunct ter dagvaart’ te Den Haag
burgemeester te Gouda
@
Hoogstraat, Haastrecht
‘De Hulk’, Westhaven, Gouda
Kinderen:
Maria, 1767 | Theodora, 1768 | NN, 1770 | Apollonia Agnetha, 1771 | Elisabeth Agatha, 1773 | Salomon Reijnders (Salomon), 1775 | Catharina Jacoba, 1778
Omdat Marcellus sympathiseerde met de patriotten, werden in 1787 bij zijn huis aan de Westhaven in Gouda de ruiten ingegooid door orangisten.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Marcellis
Marcellus
Mersellis
Bisdom
Bisdom van Vliet
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Maria25 oktober1767Haastrecht1 november1767Haastrecht
Theodora4 oktober1768Haastrecht9 oktober1768Haastrecht
NN2 mei1770Haastrecht
Apollonia Agnetha14 november1771Haastrecht17 november1771Haastrecht
Elisabeth Agatha17 april1773Haastrecht25 april1773Haastrecht
Salomon Reijnders (Salomon)23 mei1775Gouda26 mei1775Gouda
Catharina Jacoba6 augustus1778Gouda7 augustus1778Gouda
Bron:Tekst:Vindplaats:
Schaderapport

Lyst der Geplunderde of beschaadigde huizen binnen Gouda tusschen den 17:e en 18:e September 1787.

Op de Haven 26 [huizen].
(…)
,, Scheepe Bisdom ,, dito [= Glazen]
(…)
te Saamen 215 [huizen].
daar en booven nog 16 Tuinen geplunderd.

Streekarchief Midden-Holland, Collectie varia, toegang 200, inv.nr. 4
Paspoort

Wij Raaden der Gemeente van Gouda verklaar[en] en Certificeeren bij deze, dat de Burger Marcellus Bisdom Van Vliet, welke zijne handtekening onder deze verklaring gesteld heeft, binnen deze Stad woonagtig en aan ons volkomen bekend is; En dat aan ons geene redenen zijn voorgekomen, waar[omme] in deszelfs verzoek om paspoort naar buyten 's Lands zoude behooren te worden gedifficulte[erd;] t zij uit hoofde van het niet voldoen aan zijn[e] verplichting in de buitengewoone Geldheffinge, b[ij] het Provintiaal Bestuur van dit gewest ge[ar]resteerd, of uit welken anderen hoofde zulks o[ok] zoude mogen wezen.
En hebben wij aan den voornoemden Burger op zij[n] verzoek van het een en ander gegeeven de tegenswoo[rdige] verklaaring, benevens het Signalement van zijn persoon zo als hetzelve hier na volgt.

Signalement van Marcellus Bisdom van Vli[et.]
Naamtekening. BisdomVanVliet
Ouderdom … agt en sestig Jaaren.
Lengte … ruim vijf voet.
Postuur … Tenger.
Couleur van Hair … dragende een zak paruik.
Oogen … Blaauwe

Actum Gouda den 31 Meij 1797; 3 Jaer der [Bataafsche Vryheid]
Jacobus Vollebregt

Ter ordonnantie van den Ra[ad der] Gemeente van Gouda.
J.D.VandenBurch

(…)

GELYKHEID. VRYHEID. BROEDERSCHAP.

De Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland: Allen den geenen die deezen zullen zien of horen leezen, Heil en Broederschap: Doen te weeten: Alzo Marcellus Bisdom van Vliet, woonende te Gouda, en Mr. Gerard van Lom, woonende te Gorinchem (volgens Signalement aan dit Pasport geännexeert:) —
Ons hebben vertoond dat zy van meeninge zyn, ons met derzelver Huisvrouwen en twee Domestiequen eene reyze te doen naar Maestricht en vandaar over 't Luyksche en Brabandsche of langs de Maze over Keulen te retourneeren; —
verzoekende ten einde Ons Pasport in forma van Acte ad Omnes Populos, zoo hebben wy, volgens den voet en maniere in gelyke geleegentheid alhier gebruikelyk, goedgevonden mits deezen te verzoeken alle Mogendheden, (…) mitsgaders allen anderen, die deeze zullen zien, dat zy de voornoemde M. Bisdom van Vliet en Mr. Gerard van Lom, derzelver Huisvrouwen en Domestiequen —
geduurende deeze aanstaande reize, zoo in het gaan, verblyven, als weederkeeren, alle behulp, faveur en bystand willen doen en bewyzen (…). Gegeeven in den Hage onder het Cachet van den Staat, de Paraphure van den Præsident van Onze Vergaderinge, en de Signature van een van onze Secretarissen op den agsten Juny — 1797.
Het derde jaar der Bataafsche Vryheid.

NB. Dit pasport zal goed weezen voor den tyd van zes weeken.

G.W.Van Marle vt.

Ter Ordonnantie van bovengem. Vergadering.
C. Byleveld.

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20084
Aantekeningen:
Naam:Zette zijn handtekening aanvankelijk als “M:Bisdom” (zonder ‘van Vliet’), maar na het overlijden van zijn vader als “BisdomVanVLiet” (zonder voornaam of voorletters)
Geboorte:Volgens eigen aantekening in familiebijbel geboren “te Haasdregt, op maandag 26 december 1729 (…)” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Doop:Getuigen bij de doop waren oom Evert van Harthals en grootmoeder Elisabeth van der Wilt
Doop:Is op dezelfde datum gedoopt als zijn kleinzoon en naamgenoot Marcellus Bisdom van Vliet
Huwelijk:Voltrekking van huwelijk vond plaats “In het Jaar onzes Heeren 1766, den 10: december, ’s avonds omtrent 9 uuren” volgens eigen aantekening in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Zoon Salomon Reijnders: ‘Reijnders’ lijkt op een patroniem, maar is feitelijk een tweede doopnaam (een vernoeming naar schoonvader Salomon Reijnders)
Kinderen:Op 4 mei 1770 werd een op 2 mei doodgeboren dochter bijgezet in de familiegrafkelder in de kerk te Haastrecht (vermeld in familiebijbel, Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Geboortedata dochter Maria, dochter Theodora, dochter Apollonia Agnetha, en dochter Catharina Jacoba vermeld bij doop; geboortedata zoon Salomon Reijnders en dochter Catharina Jacoba vermeld in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Overlijden:Volgens aantekening door kleinzoon Otto Braet Bisdom van Cattenbroek in familiebijbel overleden te Gouda op 29 september 1806 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Uitvaart:Bijgezet in graf 44 in het koor van de kerk van Haastrecht (vermeld in begraafboek van Haastrecht)
Beroep:Werd op 10 oktober 1755 door zijn vader benoemd tot baljuw van Vliet (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20078)
Beroep:Had in Gouda de volgende bestuursfuncties: weeshuisregent 1777–1789; kapitein 1778–1781; kerkmeester 1779–1781, 1784, 1785, 1794; kolonel 1782; vroedschap 1782–1795; schepen 1782, 1783, 1786, 1787, 1789; weesmeester 1784, 1785, 1788, 1789, 1792–1795; commissaris van de waterschappen 1784–1795; adjunct ter dagvaart 1784; schepencommissaris 1787; commissaris huw. zaken 1788; politiemeester 1788; thesaurier- en fabriekmeester 1789; burgemeester 1790, 1791; zie Joop de Jong, ‘Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700–1780’ (Amsterdam 1985) 327
Beroep:Was in 1777 samen met broer Adriaan Jacob eigenaar geworden van koffie- en katoenplantage ‘De Herstelling’ in een Nederlandse kolonie aan de Demerara (geërfd van vader; tegenwoordig in Brits-Guiana) en verkocht deze op 29 augustus 1780 “met alle deszelfs bepoot- en beplantingen, huizen, opstallen, slaven, vee, en verdere ap- en depentien” voor ƒ 40.000 (Streekarchief Midden-Holland, Notarieel archief Gouda 1593–1842, toegang 43, Notaris Willem van der Wagt, Minuutakten 1759–1805, inv.nr. 854, 3 oktober 1780)
Woonadres:Woonde in 1766 te Haastrecht (vermeld in trouwboek van Haastrecht)
Woonadres:Kocht in februari 1780 een huis aan de Westhaven te Gouda (tegenwoordig Westhaven 12) en in september 1798 het huis van zijn directe buren (tegenwoordig Westhaven 13); zie Christiaan Jan Matthijs, ‘Overzicht van de eigenaars van de huizen aan de Westhaven, 14e eeuw–1832’ (Gouda 1999), ook wel ‘Apparaat Matthijs’
Woonadres:Woonde in de periode 1784–1788 te Gouda, in “'t Huijs de Hulk op de Westhave bij mij zelfs bewoond wordende taxeere waardig te zijn … ƒ 14000 – –” (vermeld in Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, Boedellijsten van Marcellus Bisdom, inv.nr. 20091, folio 1r–3r)
Overig:Droeg de titel ‘vrijheer van Vliet’
Overig:Schreef in een Statenbijbel uit 1756 bij welke geboortes, huwelijken, en sterfgevallen er in zijn gezin plaatsvonden en deed daarna hetzelfde voor de gezinnen van zijn kinderen; schreef hierin ook de aantekeningen van vader over; de bijbel werd een geschenk aan zoon Salomon bij het 25-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, op 10 december 1791; deze bijbel ging over op kleinzoon Otto Braet Bisdom van Cattenbroek, daarna naar achterkleinzoon Fredericus Augustinus Bisdom van Cattenbroek, en ten slotte naar achterkleindochter Paulina Bisdom van Vliet (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Overig:Was in de periode 1786–1787 patriottisch gezind: “Bisdom van Vliet gold als patriots. In 1786 zou hij de ‘Acte van Verbintenis’ van patriotse regenten ondertekenen (…)”; “(…) opmerkelijk genoeg ondertekenden er te Gouda uiteindelijk niet minder dan zes regenten. (…) Onder de laatste regel van de tekst (…) staat: getekend in Gouda, met daaronder zes namen: J.J. slicher, J. Couperus, M. van Toulon, C.J. de Lange van Wijngaarden, N. Teijssen en M. Bisdom van Vliet. Datering is 8 november 1786. Allen zaten in 1786 in de vroedschap, waren regenten.”; tijdens gewelddadigheden in september 1787 werden de ruiten van zijn huis ingegooid (zie brontekst); “(…) Bisdom van Vliet kon [na 1787] in de raad blijven zitten. Zijn positie is opmerkelijk te noemen. Misschien speelde mee dat hij geen lid was geweest van de Patriottische Sociëteit (…)”; “Dat Marcellus Bisdom van Vliet kon aanblijven, zette kwaad bloed. Hoewel hij geen lid van de Patriottische Sociëteit was geweest, had hij bij stemming in de raad steeds de zijde van de patriotten gekozen.”; Wim Knoops, ‘Gouda 1787. Radicalisering, revolutie, restauratie’ (Amsterdam 2011) 81, 132, 366, 414, 417
Overig:Benoemde in december 1801 zijn zoon Salomon tot baljuw van Vliet (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20078)
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd familieportret uit 1757 door Jan Stolker (Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-3830)
Overig:Was overgrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 25 juli 2021, om 3.20 uur.
Samenvatting | Contact