Oes Olde Lu Nr. 56 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 8    
Generatie 7  
Generatie 6
portret van Hendrikus Okhuijsen
handtekening van Hendrikus Okhuijsen
56

Hendrikus Okhuijsen

* juli 1681, Woerden
~ 20 juli 1681, Woerden
× 9 december 1708, Zoetermeer, met Aletta van der Spelt
× 9 augustus 1716, Moerkapelle, met Maria Jans Advocaat
april 1756, Woerden
april 1756, Woerden
meestertimmerman en houthandelaar te Woerden
raad in de vroedschap te Woerden
schepen te Woerden
deken en hoofdman van het timmermansgilde te Woerden
@
Kruisstraat, Woerden
huis 26, Rietvelderstraat, Woerden
Kinderen:
Jacob, 1709 | Maria, 1710 | Jacob, 1712 | Hendrik, 1714
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Heijnderikes
Heijndreck
Heijndrijckus
Henderik
Henderikus
Hendk.
Hendricus
Hendrik
Hendrikus
Henricus
Henrikus
Hindricus
Ockhuijsen
Okhuijse
Okhuijsen
Okhuysen
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jacob1709Woerden11 september1709Woerden
Maria1710Woerden9 september1710Woerden
Jacob1712Woerden31 augustus1712Woerden
Hendrik1714Woerden22 augustus1714Woerden
Bron:Tekst:Vindplaats:
Oprichting van timmermansgilde

Extraordinaire Vergadering des Geregts gehouden den 19 October 1725.

Is goed gevonden, op approbatie van de E:Agtb: Vroedschap dezen stede, voor de timmerluijden, metselaars, Raademakers, schrijnwerkers, wieldraijers, schaave en boorhoutmakers, alhier te arresteeren dese volgense Ordonnantie ofte gildebrieff,
(…)

3
Voor een proeff ofte meester stuk zal worden gehouden voor de huijs timmerluijden een cruijs cosijn breed buijtent werk vijff voet en agt duijm, ende hoog negen voet meede buijtent werk, en dat van Eijken hout, swaar agt en en tien duijm met dubbelde pennen en gaaten Lijn-regt daar in, de vorstens en Raamte met dubbelde sponnen, sullende ook ieder vorsten moeten passen in alle vier de gaaten na de ordonnantie en nog daar en boven een half bint, gewerkt met dubbele pennen en gaaten van Eijkenhout, swaar tien en veertien duijm, ende neersdigt, alles rijnlandse maat,
(…)

8
Dit gilde ofte broederschap zal bedient ofte geregeert worden bij een Deeken, ende twee hooftmannen (…)

14
Soo iemandt van de gilde broederen siek quam te worden ofte sig in het werk nugteren zijnde quam te quetsen ofte beseeren, soo dat hij buijten staat soude sijn om te werken, die zal (…) agt dage daar naar trekken het gewoonlijk regt der beurs sodanig het selve bij den Deken en hooftmannen zal werden gereguleerten verders alle week tot dat hij weder in staat is om te kunnen werken (…)

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Rechtspraak Woerden, inv.nr. 129, folio 55r–60v
Vonnis

[Vredemakers dag gehouden den 28st. Julij 1735]
Eodem Die

Hendricus okhuijsen houtkoper binnen de stad Woerden Eij[se]r
Contra
Matthijs Ruijsenaar mede alhier wonagtig ge[daagd]e.

Eerstelijk omme betalinge van een somma van vier en vijftig gulden seven stuijvers over Leverantie van hout in de jaren 1733, 1734 en 1735 gelevert tot reparatie vandes ged[aagde]n huijsinge staande in de Benthemer steeg, en dan nog een somme van twaalv guldens wegens geleende penningen, den Eij[se]r vanden ged[aagd]e volgens overgeleverde reekeningen deugdelijk competeerende, onder afslag van ’t gene daar op soude mogen sijn betaald

Den Eij[se]r Concludeert tot Condemnatie volgens de klagt, en dat het huijs bij eisch gemeld, wegens de Leverantie van hout, daar voor sal werden verclaard verbonden en executabel alles cum expendis ofte tot anderen etc:

Vredemakers der stede Woerden gehoord de Confessie vande schuld bij den ged[aagd]e in judicio gedaan, Condemneeren den ged[aagd]e aan den Eij[se]r te voldoen de geeijste somme van 54.gls 7.st: en dan nog een s[omm]a van twaalv guld[en]s de samen makende ses en sestig guld[en]s seven stuijvers (…) verclaren wijders de huijsinge bij eijs gemeld voor de voors[egde] somme van vier en vijftig guld[en] seven st[uijvers] verbonden en executabel cum expensis

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Rechtspraak Woerden, inv.nr. 138, folio 44v
Vonnis

Vredemakers dag gehouden den 28st. november 1737

D’heer Hendricus okhuijsen Mr. Timmerman Eijs[e]r
Contra.
Cornelis groeneveld ged[aagd]e

Omme betaling van een somme van twee en veertig guldens vier stuijvers den Eij[se]r vanden ged[aagd]e wegens Leverantie van hout en verdiend arbeijdsloon volgens overgeleverde reekeningen deugdelijk competeerende

Den Eij[se]r Concludeert tot Condemnatie volgens de klagt cum expendis

Vredemakers na verhoor van partijen Condemneeren den ged[aagd]e aan handen van den Eij[se]r te betalen ’t geene aan hem ged[aagd]e in ’t particulier is verdiend en geleverd conform de overgeleverde Racti, dog dat ged[aagd]e sal kunnen bestaan met de voldoeninge van de helfte in’t geene aan ’t gemeene huijs van den ged[aagd]e en Boudewijn van der Neut verdiend en gelevert is, en compenseeren de kosten omme redenen.

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Rechtspraak Woerden, inv.nr. 138, folio 60r
Aantekeningen:
Doop:Ouders bij doop vermeld als “vader — heijndirck ockhuijsen / moeder — marija jan guldehoef”
Doop:Getuige bij de doop was grootmoeder “annighje poelgeest weduwe van burgermester johan guldehoef”
Huwelijk:Een broer is getuige bij de aangifte van het eerste huwelijk
Huwelijk:Tweede echtgenote Maria Jans Advocaat was weduwe van Jan van Alphen, kwam uit Moerkapelle, en haar overlijden is op 11 mei 1723 aangegeven bij de gaarder te Woerden (belasting op het begraven: ƒ 3)
Kinderen:Overlijden eerste zoon Jacob is op 22 oktober 1709 aangegeven bij de gaarder te Woerden
Kinderen:Stiefzoon was Abraham van Alphen, zoon van tweede echtgenote Maria Jans Advocaat
Overlijden:Overlijden is op 21 april 1756 aangegeven bij de gaarder te Woerden
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 15 (betaald aan de gaarder te Woerden op 21 april 1756)
Beroep:Vermeld in notariële akten uit 1719–1755 als timmerman te Woerden
Beroep:Vermeld in notariële akten uit 1722–1739 als raad in de vroedschap te Woerden
Beroep:Vermeld in notariële akten uit 1723–1755 als meestertimmerman te Woerden
Beroep:Vermeld bij aangifte van overlijden tweede echtgenote Maria Advocaat in 1723 als “Raad in de Vroedschap en Schepen”
Beroep:Werd op 30 oktober 1725 benoemd tot deken van het timmermansgilde te Woerden (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden, toegang W017, inv.nr. 129, folio 61r); opnieuw op 11 december 1738 (idem, inv.nr. 130, folio 75r); opnieuw op 4 december 1749 (idem, folio 205r); opnieuw op 14 december 1752 (idem, folio 233v)
Beroep:Vermeld in notariële akten uit 1727–1729 als schepen te Woerden
Beroep:Vermeld in notariële akten uit 1733–1738 als timmerman en houtkoper
Beroep:Vermeld in gerechtelijke akte uit 1735 als houtkoper te Woerden (zie brontekst)
Beroep:Vermeld in gerechtelijke akten uit 1737 (zie brontekst), 1738, 1743, en 1748 als meestertimmerman
Beroep:Werd op 10 december 1739 benoemd tot hoofdman van het timmermansgilde te Woerden (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden, toegang W017, inv.nr. 130, folio 87r); opnieuw op 12 december 1743 (idem, folio 144v); opnieuw op 9 december 1745 (idem, folio 168r); opnieuw op 8 december 1746 (idem, folio 176r); opnieuw op 12 januari 1748 (idem, folio 186r); opnieuw op 19 december 1748 (idem, folio 196r); opnieuw op 16 december 1751 (idem, folio 225r)
Beroep:Vermeld in notariële akte uit 1739 als houtkoper
Beroep:Vermeld in gerechtelijke akte uit 1741 als koopman in kalk, zand, en tras
Beroep:Werd op 30 november 1741 benoemd tot gildemeester (waarschijnlijk bedoeld ‘hoofdman’) van het timmermansgilde te Woerden (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden, toegang W017, inv.nr. 130, folio 119r)
Beroep:Vermeld in notariële akte uit 1741 als leverancier van kalk
Beroep:Vermeld in schepenakte uit 1742 als raad in de vroedschap en schepen
Beroep:Vermeld in gerechtelijke akte uit 1747 als meestertimmerman en houtkoper te Woerden
Beroep:Vermeld in schepenakte uit 1750 als raad in de vroedschap
Woonadres:Woonde in 1708 te Woerden (vermeld in trouwboek van Zoetermeer)
Woonadres:Woonde in 1716 in de Kruisstraat te Woerden (vermeld in trouwboek van Woerden)
Woonadres:Woonde in 1716 te Woerden (vermeld in trouwboek van Moerkapelle)
Woonadres:Had in 1731 zijn woning — huis 26 — en timmerwerkplaats aan de westzijde van de Rietvelderstraat (vermeld in verponding Woerden): tegenwoordig Voorstraat tussen Kruisstraat en Westdam
Overig:Liet op 22 augustus 1714 zijn testament opmaken, samen met zijn op dat moment ernstig zieke echtgenote Aletta van der Spelt (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarissen te Woerden, toegang W054, inv.nr. 8587, akte 27)
Overig:Werd op 16 oktober 1727, samen met broers Jan en Willem, benoemd tot voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Dilovardus, omdat die laatste krankzinnig was geworden, “in een zeer Elendigen Staat en somwijlen als rasende Dol” (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden, toegang W017, inv.nr. 129, folio 78v)
Overig:Hendrik Okhuijsen die in 1736 te Woerden huwde met Helena Elant en in 1741 te Woerden huwde met Marrigje van der Schroef is een oomzegger, namelijk een zoon van broer Dilovardus
Overig:Het portret is een fragment van een prent uit ca. 1720 door Bernard Picart (Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-OB-51.357X)
Overig:Was oudvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 16 december 2018, om 23.33 uur.
Samenvatting | Contact