Oes Olde Lu Nr. 4 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 516.
* 19 maart 1698, Haastrecht
17.
* 13 juni 1703, Gouda
18.
* 17 februari 1708, Middelburg
19.
* 25 augustus 1712, Middelburg
× 21 augustus 1724, Gouda
× ± 1735, Middelburg
Generatie 48.
* 26 december 1729, Haastrecht
9.
* 19 oktober 1737, Middelburg
× 10 december 1766, Goes
Gezamenlijke kinderen:
Maria, 1767 | Theodora, 1768 | NN, 1770 | Apollonia Agnetha, 1771 | Elisabeth Agatha, 1773 | Salomon Reijnders (Salomon), 1775 | Catharina Jacoba, 1778
Generatie 3
portret van Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vliet
handtekening van Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vliet
4

Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vliet

* 23 mei 1775, Gouda
~ 26 mei 1775, Gouda
× 5 januari 1806, Schoonhoven, met Paulina Maria Hondorff Block
30 oktober 1825, Haastrecht
4 november 1825, Haastrecht
koopman te Haastrecht
baljuw van Vliet
‘president’ of ‘maire’ van het gemeentebestuur te Haastrecht
schout en secretaris te Haastrecht
burgemeester van Haastrecht en Vliet
hoogheemraad van de Krimpenerwaard
@
‘De Hulk’, Westhaven, Gouda
huis F104, Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Marcellus, 1806 | Fredericus Augustinus, 1808 | Adriaan Jacob, 1809 | Otto Braet, 1810 | Adriaan Jacob, 1812 | Adriaan Jacob, 1814
Salomon erfde op zijn vijftiende van zijn oom Adriaan Jacob Bisdom het oude familiehuis aan de Hoogstraat in Haastrecht, op voorwaarde dat hij er zelf in zou gaan wonen. Als hij dat niet wilde, zou hij in plaats van het huis en andere goederen een groot geldbedrag krijgen. Daarover moest hij binnen zes weken beslissen. Salomon koos voor het huis.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Salomon Reijnders
Salomon Reinsders
Salomon Reynders
Salomon Rijnders
Salomon Rynders
Bisdom
Bisdom van Vliet
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Marcellus25 december1806Haastrecht1 januari1807Haastrecht
Fredericus Augustinus17 maart1808Haastrecht27 maart1808Haastrecht
Adriaan Jacob17 september1809Haastrecht
Otto Braet15 augustus1810Haastrecht26 augustus1810Haastrecht
Adriaan Jacob18 maart1812Haastrecht
Adriaan Jacob25 december1814Haastrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Legaten

Heden den 28sten November Anno 1789. Compareerde voor mij Joan Boers Jansz:, Openbaar Notaris (…)
Den WelEdele Gestrenge Heer Adriaan Jacob Bisdom (…)
Voords Legateerd hij Heer Testateur aan Salomon Reijnders Bisdom, Zoon van zijn Testateurs Broeder den WelEd[del]e Gestr[enge] Heer Marcellus Bisdom, het Woonhuis van den Heer Comparant door hem zelve bewoond wordende, met de Tuinen te Haasdrecht, bij aldien de gem[eld]e Legataris dat Huis zelve zal willen bewoonen, als meede, dan ook, het Huisje daarnaast, ’t welk thans door den Schipper bewoond word, en nog het Stal en Wagenhuis benoorden de Hoogstraat aldaar (…)
Dog bij aldien de gem[eld]e Salomon Reynders Bisdom niet mogt verkiezen zig te Haasdrecht te stabileeren, en alzo de voorsz[egde] Wooning zelvs te betrekken (waar omtrent hij zig, Meerderjarig zijnde, binnen zes weken nadat hij kennis van deze dispositie zal hebben bekomen, zal moeten declareeren) revoceerde hij Testateur het voorsz[egde] Legaat, aan denzelven Salomon Reynders Bisdom besproken, en legateerde hij Testateur dan van nieuwsaan den meergen[oemd]en Salomon Reijnders Bisdom, in plaats van alle voorenstaande goederen, in eens, eene Somme van Agt Duizend Guldens.
(…)
Legaateerende voords nog aan voorn[oemde] zijn Heer Testateurs Neev Salomon Reijnders Bisdom de Kleederen, Juweelen en Lijvscieraaden, ten Lijve van den Heer Testateur gediend hebbende of daar toe geschikt.
(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, Testament van Adriaan Jacob Bisdom (1789), inv.nr. 20044
Officiële bekendmaking

VEREENIGDE NEDERLANDEN
’S GRAVENHAGE, den 7 Maart.

LIJST van notabele personen uit de onderscheidene departementen, bestemd om te worden opgeroepen ter beoordeling van een ontwerp der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden.

MONDEN VAN DE MAAS.
118 Personen.
(…)
Bisdom van Vliet … Haestrecht.
(…)

‘Nederlandsche Staatscourant’, 8 maart 1814
Conceptbrief

Mijnheer! Met de uiterste verwondering heb ik van mijn koetsier gehoort, die gisteren na rotterdam geweest is, dat Ued Tollenaren hem niet hebben willen laten passeeren zonder betalen omdat ik nog twee jaren schuldig was — Voor eerst meen ik dat men gewoon is om als er veranderingen in een of ander Contract gebragt zullen worden, men elkander daarvan te voren waarschouwt — Maar ten andere spijt het mij dat Ued goedvind mijne goede naam op die manier te bezwalken — 't is waar dat ik Ued nu 2 jaar schuldig ben, dan der reden daar van is alleen toe te schrijven aan mijn ongelukkig ongemak dat mij belet om te komen daar ik Ued Ued gelijk zou kunnen zien,— ook konde ik niet begrijpen dat iemand die zo veel Credit in Ued stelde, als ik getoond heb te doen geen 2 jaren hekkegeld bij Ued te vertrouwen was en had Ued maar aan mijn huis gekomen, dat Ued niet vreemd is, of mij donderdags te gouda bij mijn Tante gezegt, daar Ued weet ik dan altoos ben, dan had Ued Ued geld wel geworden, en gij had als vriend en als fatsoendelijk man gehandelt — hoe kunnen Ued tollenaars weten, als van Ued, dat ik nog debet ben? en ist niet laag van Ued gehandelt mij, op wiens slegte betaling niemant nog iets zeggen kan, aan Ued bediende, ende mijne, en de rijzigers op mijn rijtuig, als zodanig te beleedigen — Zo word vriendschap beloont.
tot voorkoming van meerdere diergelijke ontmoetingen verzoek ik dat Ued of iemant der Uwe aanstaande Donderdag te gouda komende, met Uwe quitantie gelieve te komen ten huize van mijn Tante op de have om daar de van mij te pretendeeren hebbende gelden te ontfangen

BVV:

Ig: 14 Jan: 1822.

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20140
Aantekeningen:
Naam:‘Reijnders’ lijkt op een patroniem, maar is feitelijk een tweede doopnaam (een vernoeming naar grootvader Salomon Reijnders)
Naam:Zette zijn handtekening als “S: Reijnders Bisdom” of als “BisdomvanVLiet” (zonder voornaam of voorletters)
Geboorte:Volgens aantekening door vader in familiebijbel geboren te Gouda “Op dingsdag den 23: Meij 1775, ’s voormiddags ten 11¼ uur” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Huwelijk:Volgens aantekening door vader in familiebijbel gehuwd in het huis van zijn schoonouders te Schoonhoven (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Geboortedata zoon Fredericus Augustinus en zoon Otto Braet vermeld bij doop
Kinderen:Geboortedatum eerste zoon Adriaan Jacob vermeld in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Zoon Otto Braet: ‘Braet’ is feitelijk een tweede doopnaam en een vernoeming naar oom Otto Braet (een broer van schoonmoeder Cornelia Braet)
Kinderen:Zoon Otto Braet zou de familienaam ‘Bisdom van Cattenbroek’ gebruiken
Kinderen:Eerste zoon Adriaan Jacob is overleden op 19 december 1809 te Haastrecht
Kinderen:Tweede zoon Adriaan Jacob is overleden op 26 maart 1812 te Haastrecht
Kinderen:Derde zoon Adriaan Jacob is overleden op 18 januari 1815 te Haastrecht
Kinderen:Zoon Fredericus Augustinus nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht bij de Vrijwillige Jagers van de Utrechtse universiteit en kreeg op 22 juni 1832 daarvoor het Metalen Kruis (Het Utrechts Archief, Gemeentebestuur van Utrecht 1813–1969, afzonderlijke onderwerpen, toegang 1007-2, Stamboek Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool 1830–1831, inv.nr. 12368); is overleden op 4 juni 1833 te Utrecht als student geneeskunde aan de universiteit (vermeld in familiebericht in ‘Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant’ van 13 juni 1833)
Overlijden:Echtgenote Paulina Maria Hondorff Block deed aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis F104 te Haastrecht (op de locatie van huidige Hoogstraat 166)
Uitvaart:Bijgezet in de familiegrafkelder, graf 199 t/m 203, in de kerk te Haastrecht op 4 november 1825 (vermeld in begraafboek van Haastrecht)
Beroep:Werd in december 1801 door zijn vader benoemd tot baljuw van Vliet (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20118)
Beroep:Was hoogheemraad van de Krimpenerwaard getuige de vermelding van zijn naam en wapen in die hoedanigheid op een eigentijdse kaart van dit hoogheemraadschap (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4858)
Beroep:Was géén dijkgraaf van de Krimpenerwaard volgens Kees Schoute, ‘Krimpenerwaard. Dijken, polders en rivieren’ (Krimpen aan den IJssel 1983) 31–32
Woonadres:Erfde in 1790 van oom Adriaan Jacob Bisdom — op voorwaarde dat hij er zelf in zou gaan wonen — het familiehuis te Haastrecht (op de locatie van huidige Hoogstraat 166; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, Testament van Adriaan Jacob Bisdom (1789), inv.nr. 44; zie brontekst)
Woonadres:Woonde in 1806 te Haastrecht (vermeld in trouwboek van Schoonhoven)
Overig:Werd in 1802 lid van de Goudse vrijmetselaarsloge ‘De Waare Broedertrouw’; zie Wim Knoops, ‘Gouda 1787. Radicalisering, revolutie, restauratie’ (Amsterdam 2011) 107
Overig:Nam deel aan de Vergadering van Notabelen die op 29 en 30 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bijeenkwam om over de nieuwe Grondwet van 1814 te stemmen (eerste Grondwet van Nederland na de Franse tijd, die ‘soeverein vorst’ Willem I relatief veel macht gunde)
Overig:Het portret is een bewerkt fragment van 19e-eeuwse fotoreproductie van een authentiek geschilderd medaillonportret uit ca. 1810 (de fotoreproductie is onderdeel van een fotoalbum; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4849, in de Bibliotheek van het huis)
Overig:Was grootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 2 november 2021, om 0.19 uur.
Samenvatting | Contact