Oes Olde Lu Nr. 32 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 8    
Generatie 7  
Generatie 6
portret van Adriaan Bisdom
handtekening van Adriaan Bisdom
32

Adriaan Bisdom

* 30 juli 1664, Krimpen aan de Lek
× 24 augustus 1695, Schiedam, met Elisabeth Wijckerheld
1 augustus 1728, Haastrecht
augustus 1728, Haastrecht
notaris te Haastrecht
secretaris van het stadsbestuur te Haastrecht
secretaris-penningmeester van het college van Kavelen van de Krimpenerwaard
@
Krimpen aan de Lek
Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Jacob, 1696 | Theodorus (Theodore), 1698 | Jan, 1700 | Catharina, 1702 | Willem, 1703 | Margaretha, 1705 | Pieter, 1706 | Elisabeth, 1708 | Adriaan, 1710 | Maria, 1712 | Elisabeth, 1713 | Wiva, 1717
Adriaan is de stamvader van de families Bisdom, Bisdom van Vliet, Wijckerheld Bisdom, Van Lakerveld Bisdom, en Bisdom van Cattenbroek. Met zijn vestiging in Haastrecht als notaris, in 1685, begint de geschiedenis van de Haastrechtse Bisdommen.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Adriaan
Adriaen
Adrijaen
Adryaen
JacobsBisdom
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jacob7 september1696Haastrecht9 september1696Haastrecht
Theodorus (Theodore)19 maart1698Haastrecht23 maart1698Haastrecht
Jan12 maart1700Haastrecht21 maart1700Haastrecht
Catharina10 maart1702Haastrecht12 maart1702Haastrecht
Willem10 november1703Haastrecht18 november1703Haastrecht
Margaretha14 januari1705Haastrecht14 januari1705Haastrecht
Pieter5 juli1706Haastrecht11 juli1706Haastrecht
Elisabeth1708Haastrecht7 oktober1708Haastrecht
Adriaan5 maart1710Haastrecht9 maart1710Haastrecht
Maria18 februari1712Haastrecht21 februari1712Haastrecht
Elisabeth13 december1713Haastrecht17 december1713Haastrecht
Wiva12 mei1717Haastrecht16 mei1717Haastrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Besluit van het stadsbestuur in Haastrecht, 6 december 1685

Alsoo adriaen Bisdom secr[etar]is alhier ons heeft vertoont sijn brieven van Creatie ende admissie als not[a]r[i]s bij hem geobtineert, ende geleth opt versoek bij den selven secr[etar]is gedaen, tenderende omme t'voors[egde] Notarisschap alhier binnen deser stede te mogen exerceeren, soo hebben schout, Burgerm[eeste]ren en schepenen, naer deliberatie den voors[egden] Adriaen Bisdom geadmitteert, gelijk sij hem admitteeren bij desen om als Not[a]r[i]s alhier te practiseeren ende in die q[uali]t[eijt] alderhande actens te mogen passeren (…)

Streekarchief Midden-Holland, Ambacht Haastrecht, toegang 823, Resolutieboek 1685–1696, inv.nr. 2, folio 5r
Eerste minuutakte van notaris Adriaan Bisdom

Huijden den 14[den] decemb[er] 1685 compareerde voor mij Adriaen Bisdom Not[a]r[i]s pub[lijcq] Bij den hove van hollant geadmitteert, tot Haestregt residerende, (…)

Streekarchief Midden-Holland, Notaris Adriaan Bisdom, toegang 833, Minuutakten 1685–1689, inv.nr. 4647
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens aantekening door kleinzoon Marcellus in familiebijbel geboren op 30 juli 1664 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Huwelijk:Getuigen bij de aangifte van het huwelijk te Schiedam op 3 augustus 1695 waren zijn ouders: “Jacob Bisdom en Catharina Aryens”
Huwelijk:Derde verkondiging huwelijk te Haastrecht op 21 augustus 1695 (vermeld in trouwboek van Haastrecht)
Huwelijk:Volgens genalogie Bisdom, ca. 1877, huwelijk voltrokken op 24 augustus 1695 te Schiedam (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20002)
Huwelijk:Volgens genealogie “Bisdom”, een handschrift uit ca. 1890–1904 door Pieter Jacob Bisdom (geb. 1819), huwelijk voltrokken op 24 augustus 1695 te Schiedam
Kinderen:Geboortegegevens kinderen, behalve eerste dochter Elisabeth, vermeld in genealogie Bisdom, ca. 1877 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20002), geboortegegevens zoon Theodorus óók vermeld in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Een zoon van zoon Jacob, kleinzoon Dirk Rudolf, zou de familienaam ‘Wijckerheld Bisdom’ gaan gebruiken
Overlijden:Volgens aantekening door kleinzoon Marcellus in familiebijbel overleden op 1 augustus 1728 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Haastrecht op 3 augustus 1728)
Beroep:Werd op 1 november 1685 aangesteld als secretaris van het stadsbestuur van Haastrecht (vermeld bij zijn ontslag in 1726: Streekarchief Midden-Holland, Ambacht Haastrecht, toegang 823, Resolutieboek 1723–1730, inv.nr. 6, folio 79r–79v; Adriaan Bisdom nam vrijwillig ontslag “vermits mijn hoge jaren” en werd bedankt voor “zijn veelvuldige getrouwe diensten aan het gemeeneland en de respective ingezeetenen alhier gedurende den tijd van 41 jaren bewezen”)
Beroep:Kreeg op 6 december 1685 toestemming van het stadsbestuur van Haastrecht om zich als notaris in Haastrecht te vestigen (Streekarchief Midden-Holland, Ambacht Haastrecht, toegang 823, Resolutieboek 1685–1696, inv.nr. 2, folio 5r; zie brontekst)
Beroep:Was van 1695 tot 1728 secretaris-penningmeester van ‘het college van Kavelen’ van de Krimpenerwaard volgens Kees Schoute, ‘Krimpenerwaard. Dijken, polders en rivieren’ (Krimpen aan den IJssel 1983) 67
Woonadres:Woonde in december 1685 te Haastrecht, zoals vermeld in de eerste door hem als notaris opgestelde minuutakte (Streekarchief Midden-Holland, Notaris Adriaan Bisdom, toegang 833, Minuutakten 1685–1689, inv.nr. 4647; zie brontekst)
Woonadres:Woonde in 1695 te Haastrecht (vermeld in trouwboeken van Haastrecht en Schiedam)
Woonadres:Kocht op 9 april 1698 via een veiling een huis te Haastrecht “(…) staende ende geleegen binnen den vrijdom deser stede, aende noordsijde der hoogstraat, strekkende vande halve straet tot inde diepte van den ijsel toe (…)” en met “(…) een vrije gang aende westkant vant selve huijs (…)” (mogelijk huidige Hoogstraat 166), uit de failliete boedel van Aart van Wingerden, waarvan hij zelf curator was (Streekarchief Midden-Holland, Gerecht van Haastrecht, toegang 831, Protocollen 1691–1700, inv.nr. 145, folio 112r–114r)
Overig:Zie over zijn vestiging in Haastrecht het onderzoek ‘De start van de Haastrechtse Bisdommen’
Overig:Werd op 5 december 1721 door de kerkenraad van Haastrecht verkozen tot ouderling
Overig:Was op 9 december 1725 getuige bij de doop van kleinzoon Adriaan Bisdom; op 3 augustus 1727 bij de doop van kleindochter Elisabeth Bisdom
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd portret uit ca. 1700 door een onbekende schilder (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2344)
Overig:Was oudvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 2 november 2021, om 0.19 uur.
Samenvatting | Contact