Oes Olde Lu Nr. 16 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 7    
Generatie 632.
* 30 juli 1664, Krimpen aan de Lek
33.
* 11 maart 1675, Schiedam
× 24 augustus 1695, Schiedam
Gezamenlijke kinderen:
Jacob, 1696 | Theodorus (Theodore), 1698 | Jan, 1700 | Catharina, 1702 | Willem, 1703 | Margaretha, 1705 | Pieter, 1706 | Elisabeth, 1708 | Adriaan, 1710 | Maria, 1712 | Elisabeth, 1713 | Wiva, 1717
Generatie 5
portret van Theodorus (Theodore) Bisdom van Vliet
handtekening van Theodorus (Theodore) Bisdom van Vliet
16

Theodorus (Theodore) Bisdom van Vliet

* 19 maart 1698, Haastrecht
~ 23 maart 1698, Haastrecht
× 21 augustus 1724, Gouda, met Maria van Harthals
25 oktober 1777, Haastrecht
oktober 1777, Haastrecht
koopman te Haastrecht
schepen en burgemeester te Haastrecht
hoogheemraad van de Krimpenerwaard
@
Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Adriaan, 1725 | Elisabeth, 1727 | Marcellus, 1729 | Adriaan Jacob, 1732 | Evert, 1733 | Johanna Margaretha, 1735 | Cornelis, 1737 | Maria Theodora, 1739 | Johan de Wijs, 1740 | Adriana Elisabeth, 1742 | Agatha, 1743 | Theodorus Pieter, 1746
Omdat Theodorus in 1755 de ruïne Vliet bij Oudewater had gekocht, kon hij vanaf dat moment ‘Van Vliet’ aan zijn familienaam toevoegen. Hij wist zijn geld zó te investeren dat hij een groot kapitaal opbouwde. Hij kocht ook koffie- en katoenplantage ‘De Herstelling’ bij Suriname en werd daardoor slavenhouder.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Teodoris
Theodoris
Theodorus
Theods.
Teodore
Theodoor
Theodore
Bisdom
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Adriaan5 december1725Haastrecht9 december1725Haastrecht
Elisabeth29 juli1727Haastrecht3 augustus1727Haastrecht
Marcellus26 december1729Haastrecht1 januari1730Haastrecht
Adriaan Jacob15 januari1732Haastrecht20 januari1732Haastrecht
Evert27 december1733Haastrecht3 januari1734Haastrecht
Johanna Margaretha3 september1735Haastrecht11 september1735Haastrecht
Cornelis23 april1737Haastrecht28 april1737Haastrecht
Maria Theodora2 januari1739Haastrecht4 januari1739Haastrecht
Johan de Wijs30 oktober1740Haastrecht6 november1740Haastrecht
Adriana Elisabeth8 mei1742Haastrecht13 mei1742Haastrecht
Agatha18 december1743Haastrecht22 december1743Haastrecht
Theodorus Pieter6 juli1746Haastrecht10 juli1746Haastrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Opschrift zilveren penning

WY DANKEN VOOR ’T GENOTEN IN SCHADUW VAN ELF LOTEN
’T ZILVRE FEEST GEV. 1749.

THEODORVS BISDOM EN MARIA VAN HARTHALS
IN DEN ECHT VEREENT XXI AUGVSTVS MDCCXXIV
I.G.H.F. [= Johan George Holtzhey fecit]

Teylers Museum, Munten en penningen, inv.nr. TMNK 01984
Koopcontract

Coop Contract
Van de Heerlykheid Vliet

In dato den 3e. Julij 1755

Geminuteert op een Zegel van Twaalff Stuijvers
Vneirman

Den 3e. Julij 1755. Compareerde voor mij Abraham Husson, Notaris Publicq bij den Hove van Holland geadmitteert, in S'Gravenhage residerende, ter præsentie van de nagenoemde Getuijgen; D'Heer Josphus Eduardus Nicolaus Schuermans, Rentmeester van sijne Hoogheijd den Heere Prince Maximiliaan Leopold, Joseph, Merode de Rubempré ende van Everberg, Grave van Vertain, Vertignoeul en Anbignij Baron van Praet met Oedelen &a.&a.&a.:) jegenwoordig present alhier in den Hage; Ter Eenre, Ende de Wel Ed: Heer Theodorus Bisdom wonende te Haestregt; dog meede jegenwoordig præsent alhier in den Hage voornoemt, ter andere Zijde.

Ende verklaarde hij Heer Eerste Comparant in sijne voorsz[egde]e Qualiteijd Verkogt, gelijk den Heer Tweede Comparant van den Heer Eerste Comparant verklaarde gekogt te hebben, seekere Heerlijkheijd genaamt Vliet, met sijne Leenen daar onder gehorende, mitsgaders alle sijne Geregtigheeden en Præëminentien tot deselve Heerlijkheijd eenigsints specterende en daar aanklevende; bestaande in Twee Schone Hoeven ende annexe Landerijen, Weijden, Bemden, Driesschen en verdere ædificien van Erven, den Heere Verkoper toebehorende, soo als deselve Heerlijkheijd Vliet eenigsints is hebbende, alles volgens de Oude brieven en bescheijden daar van sijnde, stotende hij Heer Verkoper in sijne Qualiteijd, het verkogte dien aangaande met de voet.

Voor de Coop van welke voorsz[egd]e Heerlijkheijd Vlied, hij Heer Coper belooft heeft, soo als hij belooft bij deezen, aan den Heer Verkoper te sullen opleggen en betalen de somme van ses duijsend Guldens, te betalen bij 't doen der Opdragte, dewelke hij Heer Verkoper aanneemt te doen uijterlijk voor Primo Jannuarij 1756 aanstaande; Als meede dat den Heer Coper sal betalen alle de kosten, soo van het doen der Opdragte, den Veertigsten, Tagtigsten, meerdere off mindere Penningen, 't schrijven en Zegelen van de Brieven van Opdragte, en 't maken van deezen Contracte, en andere Onkosten daar omtrent te vallen, als sijnde bedongen Vrijgeld van alles; als meede dat hij Heer Verkoper in sijne voorsz[egd]e Qualiteijd gehouden blijfft het voorschreeve Verkogte te suijveren van alle Ordinaire en Extraordinaire Verpondingen Tot Ultimo December van 't gepasseerde Jaar 1754, als meede nog alle lasten uijt wat hooffden spruijtende, offte hoe ook genaamt; seedert welke tijd deselven sullen komen tot lasten van den Heer Coper. Den Heer Verkoper neemt in sijne meergem[elde] Qualiteijd aan, de voorsz[egde] Verkogte heerlijkheijd te sullen vrijen en waaren als Regt is, en sal deselve heerlijkheijd, Geregtigheeden en Landen &a., ten behoeve van den Heer Coper Opdragen, in conformité van de Procuratie door Hoogstgemelde sijne Hoogheijd den Heere Prince de Rubempré, in dato den 6e. Maart 1755 binnen Brussel onderteekent, en met deszelffs Cachet bekragtigt, welke door den voornoemde Heer Josephus, Eduarus, Nicolaus Schuermans in sijne voornoemde Qualiteijd aan mij Notaris in Originali is geexhibeert.

Tot Naarkominge van al het geene voorschreeve staat, verbinden sij Heeren Comparanten, d'Eene in sijne Opgemelde Qualiteijd, en d'andere voor sijn Privé hunne Personen en Goederen, deselve subjecterende als naar Regten, en daar toe Constituerende de respective Procureurs, alwaar ïeder der Heeren Comparanten voor haar Privé mogte aansprekelijk en te Condemneeren sijn, 't sij omme de Condemnatien te versoeken alsdaar inne te Consenteren, met belofften van approbatie en onder verband als naar Regten.

Aldus gedaan en gepasseert in S'Hage voornoemt, ter Præsentie van De Heeren Anthonij Bogaard, en Anthonij Bogaard Junior als getuijgen hier toe versogt. De Minute deezes is behoorlijk geteekent.

Quod Attestor
Abm. Husson
Notrs:Publ:
1755

Geregistreert int Leenregister van Vliet fol 5 en seq. door my als Griffier van de Leenen.
ABogaardt

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20596
Rekening

De Wel Edele Heer Theodore Bisdom
Here van Vliet, Hoogheemraat der Crimpener Waart, Baljuw van Haastrecht &.&…
is debet aan J: Stolker
Voor het Schilderen van Een Famielie Stuk waar in verbeelt Zyn E:E: Zelve, beneven deszelvs Huysvrouw, vrouwe Maria Harthals en deszelvs Tien Kinderen als vyff Zonen en vyff dochteren, aangenome voor 100 dukaten ƒ 525—:—

voldaan J: Stolker

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20031
Beschrijving plantage bij verkoop in 1780

(…)
de coffij en catoenplantagie, genaamd de Herstelling, gelegen aan de rivier Demerary aan de westzyde van de plantagie Flensburg, tegens over het Eiland Borsselen, te beginnen van de scheiding van de weduwe Deurwaarder opwaards ter lengte van een honderd zestig roeden, en diepte van negen honderd zeven en dertig en een halve roeden, makende dus vijf honderd akkers, volgens Eigendomsbrief ten name van wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer Theodore Bisdom bovengemeld, in dato den 16en January Ao 1771, en dat met alle deszelfs bepoot- en beplantingen, huizen, opstallen, slaven, vee, en verdere ap- en depentien (…)

Streekarchief Midden-Holland, Notarieel archief Gouda 1593–1842, toegang 43, Notaris Willem van der Wagt, Minuutakten 1759–1805, inv.nr. 854, 3 oktober 1780
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens aantekening door zoon Marcellus in familiebijbel geboren te Haastrecht op 19 maart 1698 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Doop:Getuigen bij de doop waren grootouders Dirk Wijckerheld en Margaretha de Wijs
Huwelijk:Belasting op het huwelijk: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Haastrecht op 2 augustus 1724)
Kinderen:Overlijden eerste zoon Adriaan is op 29 januari 1726 aangegeven bij de gaarder te Haastrecht (belasting op het begraven: ƒ 15)
Kinderen:Zoon Johan de Wijs: ‘De Wijs’ lijkt op een toenaam of familienaam, maar is feitelijk een tweede doopnaam (waarschijnlijk een vernoeming naar een familielid via grootmoeder Margaretha de Wijs)
Kinderen:Overlijden zoon Theodorus Pieter is op 26 augustus 1750 aangegeven bij de gaarder te Haastrecht (belasting op het begraven: ƒ 15)
Kinderen:Geboortedata kinderen vermeld in familiebijbel als aantekening door zoon Marcellus (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Overlijden:Volgens rouwbrief, verstuurd namens zijn zonen Marcellus en Adriaan Jacob, overleden te Haastrecht op 25 oktober 1777, “na een langzaam verval van kragten en levensgeesten (…) omtrent half één uuren, zeer onverwagt door een zagte dood” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20035)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Haastrecht 28 oktober 1777)
Uitvaart:Bijgezet in de familiegrafkelder, graf 199 t/m 203, in de kerk te Haastrecht op 25 oktober 1777 (vermeld in begraafboek van Haastrecht; kosten: 2 dukaten): datum is echter foutief (en betreft overlijdensdatum), gezien datum van aangifte overlijden bij de gaarder
Beroep:Investeerde in VOC-aandelen; zie Joop de Jong, ‘Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700–1780’ (Amsterdam 1985) 114–115
Beroep:Kocht op 16 januari 1771 koffie- en katoenplantage ‘De Herstelling’ in een Nederlandse kolonie aan de Demerara (tegenwoordig in Brits-Guiana) en liet deze besturen door zoon Cornelis (Streekarchief Midden-Holland, Notarieel archief Gouda 1593–1842, toegang 43, Notaris Willem van der Wagt, Minuutakten 1759–1805, inv.nr. 854, 3 oktober 1780; zie brontekst)
Beroep:Was hoogheemraad van de Krimpenerwaard getuige zijn rijtuigkussen met die vermelding (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6399)
Beroep:Was géén dijkgraaf van de Krimpenerwaard volgens Kees Schoute, ‘Krimpenerwaard. Dijken, polders en rivieren’ (Krimpen aan den IJssel 1983) 31–32
Overig:Kocht de heerlijkheid Vliet bij Oudewater op 3 juli 1755 van Maximiliaan Leopold Joseph van Merode, prins van Rubempré en Everberg (etc.), voor zesduizend gulden kosten koper (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20596; zie brontekst); droeg vanaf dat moment de titel ‘vrijheer van Vliet’
Overig:Benoemde op 10 oktober 1755 zijn zoon Marcellus tot baljuw van Vliet (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20078)
Overig:Liet in 1757 door schilder Jan Stolker een familieportret maken van hemzelf, echtgenote Maria van Harthals en hun tien (toen nog levende) kinderen; betaalde voor dit schilderij ƒ 525 (vermeld in rekening van Jan Stolker; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20031; zie brontekst); dit schilderij hangt tegenwoordig in het Rijksmuseum te Amsterdam (inv.nr. SK-A-3830)
Overig:Tweede zus Elisabeth trouwde met zwager Cornelis
Overig:Was aanwezig bij de doop van zijn kleinkinderen Maria, Theodora, en Elisabeth Agatha (in 1767, 1768, en 1773; kinderen van zoon Marcellus), maar moest toezien vanuit zijn kerkbank, omdat hij slecht ter been was (volgens aantekening door zoon Marcellus in familiebijbel; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd portret uit 1724 door Jasper Boonen (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2339, te zien in de Huiskamer van het huis)
Overig:Was betovergrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 2 november 2021, om 0.19 uur.
Samenvatting | Contact