Oes Olde Lu Nr. 12 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 648.
* 17 april 1659, Kaub
49.
* 5 juni 1666, Dordrecht
50.
* april 1664, Roosendaal
51.
* oktober 1682, Roosendaal
× 14 november 1688, Dordrecht
× 6 mei 1703, Roosendaal
Generatie 524.
* 29 maart 1699, Dordrecht
25.
* juni 1709, Roosendaal
× 18 juli 1728, Dordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Petronella Elisabeth, 1734 | Pieter, 1735 | Paulus, 1737
Generatie 4
portret van Paulus Knogh
handtekening van Paulus Knogh
12

Paulus Knogh

* 4 mei 1737, Dordrecht
~ 8 mei 1737, Dordrecht
× 17 maart 1766, Dordrecht, met Maria Elisabeth van Attenhoven
× 17 juni 1792, Dordrecht, met Jenneke de Leeuw
2 april 1802, Dordrecht
8 april 1802, Dordrecht
houthandelaar te Dordrecht
bestuurder en schepen te Dordrecht
waarnemend baljuw van de stad Dordrecht en de Merwede
hoofdofficier van de stad Dordrecht en de Merwede
@
Wijnstraat, Dordrecht
Kinderen:
Antonie, 1767 | Pieter Antonie, 1772
Naast zijn beroepsmatige bezigheden had Paulus als liefhebberij het aanleggen en uitbreiden van zijn rariteitenkabinet. Hij verzamelde vooral insecten en tekende deze dan na in aquarel. Na zijn dood werd de inhoud van zijn kabinet verkocht. Enkele van zijn tekeningen bevinden zich nu in de collectie van het Rijksmuseum en Museum Paulina Bisdom van Vliet.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Paulus
Poulus
Cnog
Knogh
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Antonie1767Dordrecht14 november1767Dordrecht
Pieter Antonie7 juni1772Dordrecht10 juni1772Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Biografie

PAULUS KNOGH is te Dordrecht geboren, in of voor omtrent het jaar 1737; bij eene beschaafde opvoeding werd hij ook in de Wis- en Natuurkunde onderwezen, alsmede in de Teekenkunst. In den Hout-handel vond hij zijn bestaan, en zijne voorname uitspanning was het aanleggen en uitbreiden van een aanzienlijk Kabinet Voorwerpen, behoorende tot de Natuurlijke Historie, waaronder eene uitmuntende verzameling van In- en Uitlandsche gekorvene Diertjes behoorde; deze, veelal schitterend schoone Voorwerpen, wekten bij hem den lust op, om dezelve met waterverw op perkament, naauwkeurig af te beelden, en hij slaagde daarin bij uitnemendheid; gelijk zulks uit verscheidene Teekeningen, nog onder zijne aanverwanten berustende, blijkt.
Tot Hoofd-Officier der stad Dordrecht verkozen zijnde, na de staatsomwenteling van 1795, werd hij, door de werkzaamheden, aan dien post verknocht, belet in het voortzetten der Teekenkunst, waardoor men dan ook minder van zijn werk vindt, dan men zoude verlangen.
In Lentemaand des jaars 1802, bezweek hij voor eene smertelijke ziekte.

Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen,
‘Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw’ (Haarlem 1820)
Advertentie

*** HENDRIK DE HAAS en PIETER VAN BRAAM, Boekverkopers te Dordrecht, zyn voornemens aldaar, in het Huys genaamd de Berkenpoort, te verkoopen I. Eene Verzameling van BOEKEN, voornamentlyk betrekking hebbende tot de Natuurlyke Historie, nagelaaten door den Heer PAULUS KNOGH, in leven Koopman, mitsgaders Oud-Oudraad Scheepen en Hoofd-Officier der gemelde Stad, waar onder verscheiden voornaame Werken uitmunten, inzonderheid een Exemplaar van Cramer en Stoll’s Capellen, naar de order van Linnæus, door den Overleeden gerangschikt en eigenhandig kleurlyk beschreven. II. Het uitmuntend en alom vermaarde KABINET van NATURALIEN, van denzelfden Heere KNOGH, bestaande uit Anatomische Praeparaeten, zoogende en tweeslagtige Dieren, Slangen, Visschen, Vogels, zoo in vocht als gedroogd, allerlei In- en Uitlandsche Insecten, Mineraalen; enz. ook eenige Natuurkundige Instrumenten, waar onder een uitmuntende Senguerdiaansche Luchtpomp, naar de verbetering van VAN MARUM. — Met het verkoopen der Boeken wordt begonnen Maandag, voormiddag den 26, en van het Kabinet, den 28 September dezes Jaars, Kykdagen: Vrydag en Zaturdag te vooren. De Catalogus is alomme verzonden, en te bekomen ky gemelde Verkoopers: à twee Stuivers.

‘Leydse Courant’, 2 september 1803
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens trouwboek van Dordrecht geboren in Dordrecht
Geboorte:Volgens aantekening door vader geboren op 4 mei 1737 “synde saterdag Avont ten 8 uure” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Doop:Volgens aantekening door vader gedoopt “s'woensdags avont synde den 8 meij in de oudestijne kerk door domene Jellico predikan[t] te hendrikiden ambagt, die als doen predikte”, “ten doop gehoude door piternella van pelt huysvrouw van alewyn van den berg” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Huwelijk:Tweede echtgenote Jenneke de Leeuw was geboren in Dordrecht, was weduwe van Hendrik de Witt, en woonde in 1792 in de Wijnstraat te Dordrecht
Kinderen:Liet bij overlijden, volgens begraafboek van Dordrecht, 1 kind uit het eerste huwelijk na
Kinderen:Zoon Antonie is begraven op 16 januari 1768 te Dordrecht, overleden in de Wijnstraat te Dordrecht
Overlijden:Overleden aan een slijmziekte (vermeld in familiebericht in ‘Amsterdamsche Courant’ van 6 april 1802); volgens begraafboek van Dordrecht aan “slijmsikte en verval van kragten”
Overlijden:Overleden in de Wijnstraat te Dordrecht (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Begrafenis vond plaats “met 8 koetze Extra” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Beroep:Nam op 2 november 1784 zitting in het college “Goede Luiden van Achten” te Dordrecht (vermeld in ‘Amsterdamsche Courant’ van 4 november 1784)
Beroep:Werd op 30 september 1786 benoemd tot schepen in Dordrecht (vermeld in ‘Leydse Courant’ van 2 oktober 1786)
Woonadres:Woonde in 1766 “in de wijnstraet over de schreverstraet” te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht; ‘over’ = tegenover)
Woonadres:Woonde in 1792 in de Wijnstraat te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht)
Overig:Enkele van zijn tekeningen (van vlinders) bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum (RP-T-1957-338, -339, en -340) en de collectie van Museum Paulina Bisdom van Vliet (inv.nrs. 5226, 5227, 5228, en 5229)
Overig:Had een rariteitenkabinet waarvan de inhoud na zijn overlijden is verkocht (via een advertentie in de ‘Leydse Courant’ van 2 september 1803; zie brontekst); dit kabinet is mogelijk dezelfde als het in Museum Paulina Bisdom van Vliet opgestelde exemplaar (inv.nr. 2418, te zien in de Grote Salon van het huis): aanwijzing daarvoor is een aan de binnenzijde van een deur toegevoegde prent met een gezicht op Dordrecht
Overig:Werd op 3 januari 1776 aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van ene Pieter van Attenhoven (niet schoonvader?)
Overig:Het portret is een fragment van een tekening door Simon Fokke (Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1900-A-4372)
Overig:Was overgrootvader van Paulina Bisdom van Vliet
Overig:Literatuur:
A.J. van der Aa, ‘Biographisch woordenboek der Nederlanden’ (Haarlem 1852–1878)
Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen,
‘Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw’ (Haarlem 1820) — zie brontekst

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 17 december 2018, om 2.20 uur.
Samenvatting | Contact