Oes Olde Lu Nr. 1 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 34.
* 23 mei 1775, Gouda
5.
* 5 januari 1786, Schoonhoven
6.
* 7 juni 1772, Dordrecht
7.
* februari 1780, Moordrecht
× 5 januari 1806, Schoonhoven
× 23 april 1799, Moordrecht
Generatie 22.
* 25 december 1806, Haastrecht
3.
* 11 juli 1802, Dordrecht
× 11 juli 1839, Haastrecht
Gezamenlijk kind:
Paulina Maria (Paulina), 1840
Generatie 1
portret van Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet
handtekening van Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet
1

Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet

* 30 juni 1840, Haastrecht
× 20 augustus 1869, Haastrecht, met Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny
1 juni 1923, Haastrecht
5 juni 1923, Haastrecht
@
huis F97 > B51, Hoogstraat, Haastrecht
Van den Boschstraat 12, Den Haag
huis B80 > B88 > B90 > B81 > C93, Hoogstraat, Haastrecht
Paulina was de laatste met de naam ‘Bisdom van Vliet’ en leefde meer dan 40 jaar als weduwe alleen tussen verzamelde kunstschatten en erfstukken. Ze liet na haar overlijden van haar woonhuis met complete inboedel een museum maken. Op 13 mei 1924 ging dit museum in Haastrecht voor bezoekers open.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Paulina Maria
Paulina Marie
Pauline Maria
Pauline Marie
Paulien
Paulin
Paulina
Pauline
Bisdom
Bisdom van Vliet
Bron:Tekst:Vindplaats:
Testament, (eerste) versie van 7 mei 1891

(…) dat (…) inkomsten van meergemeld vermogen (…) zullen moeten worden besteed en aangewend als volgt:
(…)
b. tot het in netten en smaakvollen staat onderhouden van het thans door mij bewoond en gebruikt wordende heerenhuis, koetshuis, pakhuizen en stallen, staande tusschen den Ysseldijk en den Yssel, benevens de overtuin met bosch en laan gelegen tusschen den Ysseldijk en het weiland, en om daarin te bewaren den geheelen door mij natelaten inboedel -(met uitzondering van die goederen welke dienen tot keuken- en huishoudelijk gebruik)- ten einde een en ander interichten tot museum, hetwelk op nader te bepalen tijd en voorwaarden ter bezichtiging moet worden gesteld.
(…)

Streekarchief Midden-Holland, Notarieel archief Bergambacht 1843–1935, toegang 743, Notaris J.P. Mahlstede, Minuutakten 1891, inv.nr. 78, akte 5735
Advertentie

DANKBETUIGING.

Door deze breng ik openlijk dank aan de WelEdel Geboren Vrouwe Mevrouw de Wed. J. J. LE FEVRE DE MONTIGNY, geb. BISDOM VAN VLIET, voor het vele goede, genoten gedurende de 25 jaren, die ik bij H.Ed. in betrekking was; gevoelde ik mij daarvan overtuigd, overvloedig waren de bewijzen op 4 November, den dag van mijn Jubilé. Onvergeetlijk zal voor mij die feestdag zijn, en zal mij aansporen in mijn betrekking voort te gaan, en hetgeen mij is toevertrouwd met onvermoeiden ijver te blijven behartigen. “Moge dit nog vele jaren zijn!”

Mej. PIETJE VAN DAM.

Ook bij deze mijnen dank aan allen, die mij blijken gaven van hunne belangstelling, inzonderheid aan het Personeel van genoemde Mevrouw, vóoral mijne Kameraden, die zich zooveel moeite hebben getroost, dien dag voor mij een onvergeetlijke te doen zijn, en den genoeglijken feestavond mij door mijne geachte Mevrouw aangeboden, zoo uitstekend wisten te regelen, dat de voldoening daarvan mij immer zal bijblijven.

Mej. PIETJE VAN DAM.
Haastrecht, 14 Nov. 1894.

‘Het Nieuws van den Dag’, 15 november 1894
Verslag uit de rechtbank

Rechtzaken.
ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK.
Kamer van Strafzaken.
Zitting van Dinsdag 23 April.

(…)
Bedreiging bracht in de eerste plaats voor den strafrechter T. V., 34 jaar, winkelier te Hekendorp. De aanklacht luidt: als zoude hij den 9 Augustus 1894 te Gouda opzettelijk P. M. Bisdom van Vliet, wed. J. J. Le Fèvre de Montigny te Haastrecht schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde hebben bedreigd met een tegen het leven gericht misdrijf door haar te schrijven een brief, onderteekend “Sosiliste”, waarin hij haar laat weten, dat zij Teunis Verwoerd een groot aantal jaren geleden uit haar huis gejaagd heeft en haar verzocht om ƒ 3000 aan die Teunis Verwoerd te sturen onder de volgende bedreiging “anders moet u voor de gevolgen maar wachten” de doot staat voor u rekening als u het niet stuurt tijd van 8 dagen” “U zal het en geen poliezie de handen geven anders ziet het nog slechter voor u uit,” (…) Beklaagde, een man met een vrij dom uiterlijk ontkent den bewusten brief te hebben geschreven. Mevrouw de wed. Le Fèvre de Montigny, als getuige gehoord, verklaart, dat bekl. in een huisje, dat haar toebehoort, heeft gewoond, doch omdat de man dikwijls twist zocht met hare onderhoorigen moest zij hem uit dat huisje verwijderen. (…) Beklaagde blijft pertinent ontkennen den brief te hebben geschreven. Het O. M. waargenomen door mr. H. J. K. Dijckmeester requireerde desniettemin het maximum, nl. 4 jaar gevangenisstraf.
(…)

‘Rotterdamsch Nieuwsblad’, 24 april 1895
Advertentie

Op 17 Mei a.s. hoopt de Heer
ALBERT MUURLING
den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar bij mij in betrekking kwam.
Voor de trouwe behartiging mijner belangen, zijn zeer gewaardeerde hulp en groote bereidwilligheid, breng ik bij dezen mijn secretaris en administrateur, gaarne openlijk mijn hartelijken dank en welverdiende hulde.

Haastrecht bij Gouda.
P. M. BISDOM VON VLIET,
Wed. J. J. LE FEVRE DE MONTIGNIJ.

‘Nieuwsblad van Friesland’, 7 mei 1915
Nieuwsbericht

— Heden, Dinsdag 17 April, is het vijftig jaren geleden, dat mejuffrouw Hermina Uittenbogaard alhier als naaister in dienst trad bij de familie Bisdom van Vliet, later mevr. Le Fèvre de Montigny. Voorwaar een zeldzaam jubileum.

‘Schoonhovensche Courant’, 13 april 1917
Testament, (laatste) versie van 21 december 1922

(…)
hetgeen (…) van haar vermogen, zoo aan roerende als aan onroerende goederen overblijft, te bestemmen tot eene stichting, welke zij testatrice bij deze hare beschikking in het leven roept, opricht en vestigt onder den naam:
“STICHTING BISDOM VAN VLIET ingesteld door Paulina Maria Bisdom van Vliet, laatstovergeblevene te Haastrecht van haar meer dan drie eeuwen aldaar gewoond hebbend geslacht”
zullende alzoo alle die voormelde, zoo roerende als onroerende goederen het fonds dier stichting uitmakende en haar eigendom zijn.
de testatrice verklaarde dat deze stichting zal ten doel hebben en bestemd zijn tot:
(…)
b. het in netten en smaakvollen staat onderhouden van het thans door haar testatrice bewoond en gebruikt wordende heerenhuis, staande tusschen den IJsseldijk en den IJssel, benevens den overtuin met bosch en laan, teneinde, indien dit naar het oordeel van na te melden bestuur der Stichting mogelijk is, in het Heerenhuis een museum in te richten van den inboedel, voor zoover hiervoor niet gelegateerd, en dit op door het bestuur te bepalen tijd en voorwaarden ter bezichtiging te stellen.
(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20286
Instructies voor de uitvaart

Geen bloemen.
(…)
Het lijk moet naar het graf door de Notenlaan gedragen en niet gereden worden.
Bij Straver moet de kist worden gemaakt.

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20002
Aantekeningen:
Naam:In de Burgerlijke Stand van Haastrecht, bij eigen geboorte, huwelijk, en overlijden echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny, vermeld met familienaam ‘Bisdom’ (zonder ‘van Vliet’): tekende bij haar huwelijk ook zelf met “P:M: Bisdom”
Naam:In bevolkingsregister Den Haag in periode 1869–1877 vermeld met familienaam ‘Bisdom’ (zonder ‘van Vliet’)
Naam:In bevolkingsregister Haastrecht tot 1890 vermeld met familienaam ‘Bisdom’ (zonder ‘van Vliet’), na 1890 met familienaam ‘Bisdom van Vliet’
Naam:In bevolkingsregister Haastrecht in periode 1900–1922 en in periode vanaf 1922 vermeld met familienaam ‘Bisdom van Vliet’, waarbij in beide gevallen ‘van Vliet’ achteraf is doorgekrast (!)
Geboorte:Geboren om tien uur in de ochtend
Geboorte:Geboren in huis F97 aan de Hoogstraat te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 154; zie onderzoek ‘Waar woonde burgemeester Marcellus?’)
Huwelijk:Echtgenoot Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny, geboren op 8 september 1840 te Nieuwe-Tonge, was luitenant ter zee 2e klasse bij de marine, werd op 4 januari 1878 burgemeester van Haastrecht en Vlist, is overleden op 21 september 1881 in huis B88 te Haastrecht (was op 22 augustus 1881 nog aan het werk, getuige zijn ondertekeningen in de Burgerlijke Stand van Haastrecht; overlijden aangegeven door arts François Leopold Idenburg)
Huwelijk:Oom Otto Braet Bisdom van Cattenbroek (een broer van vader) was getuige bij het huwelijk
Overlijden:Overleden om half twaalf in de ochtend
Overlijden:Overleden in huis C93 te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 166, beschermd rijksmonument nr. 19938, ‘Museum Paulina Bisdom van Vliet’)
Uitvaart:Werd bijgezet in de grafkelder in de tuin (tegenwoordig ‘Overtuin’) van haar huis te Haastrecht, naast haar echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1846 in huis B51 te Haastrecht, idem vanaf 1850 en 1860 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht; tegenwoordig Hoogstraat 154): waarschijnlijk een hernummering van geboorteadres ‘huis F97’
Woonadres:Vertrok op 10 november 1869 naar Den Haag (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Woonadres:Werd op 4 november 1869 ingeschreven, afkomstig uit Haastrecht, op Van den Boschstraat 12 te Den Haag (vermeld in bevolkingsregister Den Haag; echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny werd ingeschreven op 5 november); deze straat was destijds U-vormig en vormde een statig nieuwbouwwijkje net buiten de bebouwde kom van Den Haag, aan de Bezuidenhoutseweg; bij het bombardement van de wijk Bezuidenhout in 1945 is deze straat geheel verwoest; locatie komt overeen met tegenwoordige Prins Clauslaan te Den Haag (niet met huidige Van den Boschstraat!)
Woonadres:Vertrok op 17 december 1877, met echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny, naar Haastrecht (vermeld in bevolkingsregister Den Haag)
Woonadres:Werd op 18 december 1877, afkomstig uit Den Haag en met echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny, ingeschreven in huis B80 te Haastrecht (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht): het in opdracht van vader nieuw opgebouwde herenhuis (tegenwoordig Hoogstraat 166, beschermd rijksmonument nr. 19938, ‘Museum Paulina Bisdom van Vliet’)
Woonadres:In de periode 1880–1900 werd adres ‘huis B80’ te Haastrecht hernummerd naar ‘huis B88’, ‘huis B90’, en ‘huis B81’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Woonadres:In de periode 1900–1922 werd adres ‘huis B81’ te Haastrecht hernummerd naar ‘huis C93’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht); het nummer ‘C93’ was in 2017 nog op de gevel van het pand terug te vinden
Overig:Had in Den Haag steeds 1 of 2 dienstbodes die op het adres “Bezuidenhout[seweg] 41” woonden, namelijk achtereenvolgens Willemijntje Koedijk (geb. 1844 in de Kolonie van Weldadigheid te Veenhuizen, gemeente Norg; ingeschreven, afkomstig uit Haastrecht, op 2 november 1869; zij trouwde op 22 april 1874), Pietertje van Dam (geb. 1847 te Hoenkoop; ingeschreven, afkomstig uit Hoenkoop, op 13 november 1869), en Maria Bosch (geb. 1847 te Zwolle; ingeschreven, afkomstig uit Zwolle, op 10 maart 1876); had in deze periode, mogelijk korte tijd in 1874, ook een dienstbode in haar huis op Van den Boschstraat 12, namelijk Hendrika Wilhelmina van Leth (geb. 1851? te …; rooms-katholiek); gegevens vermeld in bevolkingsregister Den Haag; Pietertje van Dam en Maria Bosch verhuisden in 1877 mee naar Haastrecht (vertrokken uit Den Haag op 17 december en ingeschreven in Haastrecht op 20 respectievelijk 18 december)
Overig:Huisknecht Albert Gerrits Muurling (geb. 1869) kwam op 10 mei 1890 inwonen (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht); hij vertrok op 20 november 1899 naar het naastgelegen huis B83 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht; tegenwoordig Hoogstraat 168); met zijn echtgenote Johanna Frederica Charlotta van der Star (geb. 1870) kreeg hij een dochter Zwaantje Muurling (geb. 1901) en zij had een speciale vriendschap met Paulina; Albert Muurling werd secretaris en administrateur van Paulina en na haar dood de eerste bestuurder van de Stichting Bisdom van Vliet; hij is overleden in 1928
Overig:Was al in 1891 begonnen met de voorbereidingen om na haar overlijden van haar huis met inboedel een museum te laten maken, zoals vermeld in de eerste versie van haar testament (Streekarchief Midden-Holland, Notarieel archief Bergambacht 1843–1935, toegang 743, Notaris J.P. Mahlstede, Minuutakten 1891, inv.nr. 78, akte 5735; zie brontekst); “Deze bepaling werd in de volgende achttien testamenten (…) herhaald.”, volgens Jacob Kort, ‘Het archief van de familie Bisdom van Vliet (1190) 1717–1923 (1924)’ (Den Haag 1995) XIII
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek fotoportret van Paulina met haar echtgenoot Johan le Fèvre de Montigny uit 1869 door een onbekende fotograaf (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6996, te zien in de Werkkamer van het huis)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 25 juli 2021, om 3.20 uur.
Samenvatting | Contact