Oes Olde Lu Nr. 3124 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 14    
Generatie 136248.
* < 1602
 
Generatie 12
3124

Klaas Jans Meinema

* < 1622, Zuidhorn
× 1642, Zuidhorn, met Stientje Cornelis
7 juli 1681, Zuidhorn
@
Zuidhorn
Kinderen:
Antje | Maaike | Cornelis, 1660 | Aafke, 1661 | Pieter, 1664
Klaas had in het najaar van 1671 een stevige ruzie met molenaar Klaas Klaasen en bakker Jan Derks, waarbij het op een avond tot een gevecht en scheldpartij op straat kwam. De kerkenraad van Zuidhorn moest de drie met elkaar verzoenen.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
ClaesJansenMeijnema
Meinema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Antje1646 (?)
Maaike1648 (?)
Cornelis1660Zuidhorn
Aafke1661Zuidhorn
Pieter1664Zuidhorn10 juli1664Zuidhorn
Bron:Tekst:Vindplaats:
Handelingen kerkenraad Zuidhorn
(september 1671)

In de visitatie is vernomen dat enige moeijte ontstaen was tuschen Claes Jansen Meijnema, aen de ene sijde; ende Claes Claesen Molenaer ende Jan Dercks Backer aen de ander sijde: welcks nae gedane proeffpredicatie voirs. kerckenraedt geroepen zijnde; heefft Claes Claesen Molenaer geweigert te compareren; niet tegenstaende hij tot tweemaels toe geciteert was: Doch Meinema ende Jan Dercks Backer haer iusterende: is hij Meinema gevraecht, wat hij over de Molenaer ende Jan Backer te seggen hadde: welcks daer op verclaert ende geklaeght hadde: dat hij ’smaendaechs avondts te vooren uit willem Widmarius huis schederde om naer sijn huis te gaen; van de Molenaer gevolght ende op de straet neder gesmeten ende geslagen was: waer bij Jan Dercks Backer nader komende, hem oock geslagen ende met woorden geiniurieert hadde. Sulcks Jan Backer voorgestelt zijnde eerst nie bekende, ende daerna oock in tegenwoordigheidt van Meijnema, heefft sulcks ontkent. De kerckenraedt heefft in dese twijvellachtighe ende duijstere saeck niet anders kunnen doen; als partijen tot vriendtschap te vermaenen (…)

GrA, DTB Zuidhorn, HG 1
Aantekeningen:
Geboorte:Moet bij huwelijk minstens 20 jaar oud zijn geweest
Overlijden:Overlijdensgegevens vermeld in Lidmaten Zuidhorn: “Op den 18 7temb: 1681 heb ick Jacob Roleffs, op de Westergast, bevestight in de dienst des ouderlinghschap; waer toe hij door de meeste stemmen, van de aenwesende ledematen; voor drie weecken, was verkooren; in plaets van Claes Jansen Meinema, den 7 Julij iongst verstorven.”
Woonadres:Woonde in 1642 te Zuidhorn (vermeld in trouwboek Zuidhorn)
Overig:Lidmaten Zuidhorn: “Consisstoriale acten; ende optekeninge van de Ledematen der waere gereformeerde Gemeente int Carspell Suidthorn eerst der gener, soo Bevonden wierden als ick Joannes Beckeringh op den 3 July 1659 allhijr bevestight was (…) Namen van de mans personen (…) [latere aantekening: stierff den 7 julij 1681] Claes Jansen Meinema mede ouderlingh (…) Namen van de Vrous personen (…) [latere aantekening: stierff tot Groningen voort na de belegeringe den 27 August. 1672] Stijntien Cornellis huisvrou van Claes Jansen Meinema”
Overig:Was ouderling in de kerk van Zuidhorn, zoals vermeld in Lidmaten Zuidhorn: “1678. (…) Op den 8 Decemb: (…) was eniger questie ontstaen tuschen onse ouderlingh Claes Jansen Meinema, en onse Diacon Jan - Ennes, ’t welck in vriendtschap is bijgelegt.”

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.22 uur.
Samenvatting | Contact