Oes Olde Lu Nr. 24 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 796.
* februari 1800, Noordhorn
97.
* 14 augustus 1799, Saaksum
98.
* juli 1793, Garnwerd
99.
* mei 1800, Garnwerd
× 20 november 1819, Oldehove
× 16 maart 1818, Ezinge
Generatie 648.
* 7 november 1822, Winsum
49.
* 23 november 1833, Garnwerd
× 29 december 1856, Oldehove
Gezamenlijke kinderen:
NN, 1857 | Geeske, 1858 | Jan, 1860 | Albert, 1864 | Abel, 1866 | Hemmelina, 1870
Generatie 5
portret van Albert Datema
handtekening van Albert Datema
24

Albert Datema

* 14 april 1864, Saaksum
× 10 december 1887, Ezinge, met Grietje Bunte
21 december 1940, Groningen
26 december 1940, Groningen
dienstknecht te Adorp
dienstknecht te Winsum
diensknecht te Garnwerd
dienstknecht te Sauwerd
landarbeider
dagloner
sluisknecht te Oling
brugwachter te Ruischerbrug
sluismeester te Farmsum
@
huis 2b, Saaksum
huis C68, Garnwerd
huis A1, Adorp
huis C68, Garnwerd
huis 125, Winsum
huis C4, Garnwerd
huis S10, Sauwerd
huis C68, Garnwerd
huis C38 > C61, Garnwerd
huis J55, Oling
huis B62, Ruischerbrug
huis B58, Middelbert
Farmsum
Koolstraat 39, Groningen
Kinderen:
Hemme, 1888 | Geertruida Hemmelina, 1891 | Jan, 1894
Albert diende van 1886 tot 1893, onderbroken door groot verlof, bij de Nationale Militie, als stukrijder in het derde regiment veldartillerie en als kanonnier in het vierde regiment vestingartillerie.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
AlbertDatema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hemme14 september1888Garnwerd
Geertruida Hemmelina12 juli1891Garnwerd
Jan21 januari1894Garnwerd
Bron:Tekst:Vindplaats:
Aanstellingsbrief

Groningen,3 Januari 1908.
No.156,2e afdeeling B.

Aan A.Datema.

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Gelezen eene missive van den Hoofdingenieur van den provincialen waterstaat,d.d.21 December 1907 no.2898 daarby onder terugzending der in zyne handen gestelde adressen met bylagen,aanbiedende eene lyst der sollicitanten naar de vacante betrekking van brugwachter van draaibrug no.3 over het Eemskanaal;
Gelet op de by missive van den Hoofdingenieur voornoemd d.d.31 December j.l.no.2972,ingezonden geneeskundige verklaring;

HEBBEN GOEDGEVONDEN :
te benoemen met ingang van 1 Februari 1908 tot brugwachter van draaibrug no.3 over het Eemskanaal in den Slochterweg den persoon van A.Datema op eene belooning van f25.- per maand,en onder genot van vrye woning waarvan de huurwaarde is bepaald op f75.-en tot wederopzegging toe van eene vergoeding van d50.- 's jaars voor het onderhouden van twee lichtgevende lantaarns en van f16.- wegens meerdere diensten over de maanden October en November en hem tevens te belasten met de inning der rechten voor het gebruik der laad-en lossteigers aan die brug tegen eene belooning van 10 % der opbrengst,onder gehoudenheid de brug in persoon te bedienen en de betrekking waar te nemen overeenkomstig de geldende reglementen en instructiën en voorts om de aanvaarding zyner betrekking in handen van den Kantonrechter zyner woonplaats,den,in de instructie voor brugwachter voorgeschreven eed af te leggen,zoomede tevens in de vergadering van dat College van 10 Januari 1908 des namiddags te 1½ uur,in handen van den Voorzitter den eed of de gelofte bedoeld in de instructie voor de gaarders der rechten voor het gebruik der los-en laadsteigers by de brug over het Eemskanaal;
Afschrift dezer zal worden gezonden aan belanghebbende tot aanstelling,zoomede tot informatie aan den Hoofdingenieur voornoemd,den Chef van de 1e afdeeling te dezer griffie en aan den Ontvanger der provinciale inkomsten,aan den laatste gemelde met verzoek den ambtenaar belast mer de contrôle der gaarders hiervan mededeeling te doen.-

De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:
Geertsema
Voorzitter.
Sybenga
Griffier.

Op heden 17 Januari 1908 is door A. Datema in handen van ons Kantonrechter te Appingedam de eed afgelegd, voorgeschreven bij art 7 der instructie voor de brugwachter.
E.R.Borgesius. Ktr.
In kennis van mij griffier
RutgersvdLoeff

Ontvangen voor bovenvermelde beëediging ƒ.1.10
RutgersvdLoeff
Griffier

Zegel F.0,75
Leges 4,-
F. 4,75

Familiearchief
Sollicitatiebrief

Aan
Heeren Gedeputeerde staten
der Provincie Groningen

Geeft met gepasten eerbied te kennen de ondergeteekende Albert. Datema brugwachter van brug No. 3. over het Eemskanaal
Daar hij heeft vernomen dat er een vacature is ontstaan door het overlijden van den sluiswachter Reitsema van sluis No. 4, nabij Farmsum
dat hij is werkzaam geweest als sluisknecht bij sluis No. 3. aan de Groeve
Thans brugwachter van bovengenoemde brug en bij afwezigheid van sluiswachter Bannink diensdoende bij sluis No. 1. in het slochterdiep
Redenen waarom adressant zich met het eerbiedig verzoek tot Uw Edel Groot Achtbaren wendt om hem te mogen benoemen tot sluiswachter van bovengenoemde sluis

t welk, doende
A. Datema

Ruisscherbrug
den 9 Febr 1915.

Familiearchief
Aanstellingsbrief

18 Maart 1915.
No.99,2e Afdeeling.
———
Aan:
A.Datema.

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN,
Gelezen eene missive van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat,d.d.16 Maart j.l.,no.480,betreffende voorziening in de vacature van sluismeester aan de sluis in het Verbindingskanaal te Farmsum;
Gelet op de by genoemde missive overlegde lyst van sollicitanten;
Gelet voorts op artikel 2 van het Reglement op den dienst van den Provincialen Waterstaat;
HEBBEN GOEDGEVONDEN:
1o. met ingang van 1 Mei a.s.te benoemen tot sluismeester aan de sluis in het verbindingskanaal te Farmsum,A.Datema,thans brugwachter van draaibrug no.3 over het Eemskanaal,zulks onder verleening van eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekking met ingang van denzelfden datum,op eene jaarwedde van f.550.- met genot van vrye woning waarvoor voor de berekening der pensioensbydrage de huurwaarde wordt geschat op f.125.- en vergoeding voor het onderhouden van 2 lichtgevende lantaarns van f.35.- per jaar,onder verplichting den eed of de belofte,bedoeld in artikel 9 zyner instructie af te leggen in handen van den heer Kantonrechter te Appingedam;
2o.enz.

Afschrift dezer te zenden aan den benoemde,tot aanstelling.

GRONINGEN,18 Maart 1915.

De Gedeputeerde Staten voornoemd:
Geertsema
Voorzitter.
Sybenga
Griffier.

Door A Datema aan ommezijde genoemd is heden de vereischte eed afgelegd.—
De Kantonrechter te Appingedam
Bleek
Appingedam
1 April 1915.

Zegel F.0,75
Leges 1,50
F.2,25

Familiearchief
Aantekeningen:
Kinderen:Zoon Jan is overleden in 1894 te Garnwerd
Uitvaart:Datum begrafenis vermeld in familiebericht in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 24 december 1940
Uitvaart:Begraven op de Noorderbegraafplaats te Groningen
Beroep:Bij huwelijk zoon Hemme in 1914 vermeld met beroep “brugwachter”
Beroep:Bij huwelijk dochter Geertruida Hemmelina in 1921 vermeld met beroep “sluismeester”
Beroep:Vermeld in genealogisch onderzoek door kleinzoon Ab Datema met beroepen “landarbeider”, “sluisknecht”, “brugwachter”, en “sluismeester” (Collectie Albert Datema, inv.nrs. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 24, en 25), en “sluiswachter” (Collectie Albert Datema, inv.nr. 23)
Woonadres:Geboren in huis 2b te Saaksum (in de kom) en vertrok op 6 mei 1867 naar de gemeente Ezinge (vermeld in bevolkingsregister Oldehove)
Woonadres:Ingeschreven op 6 mei 1867, afkomstig uit de gemeente Oldehove, in een huis te Garnwerd (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Ingeschreven op 20 december 1869 in huis C68 te Garnwerd (in de kom; vermeld in bevolkingsregister Ezinge): betreft een huis van de diaconie
Woonadres:Ingeschreven op 1 november 1879, afkomstig uit de gemeente Ezinge, als dienstknecht in huis A1 te Adorp en vertrok weer op 31 december 1879 naar de gemeente Ezinge (vermeld in bevolkingsregister Adorp)
Woonadres:Opnieuw ingeschreven op 31 december 1879, afkomstig uit de gemeente Adorp, in huis C68 te Garnwerd (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Ingeschreven op 30 juni 1882 (gevestigd op 5 juni 1882), afkomstig uit de gemeente Adorp, als dienstknecht in huis 125 te Winsum en vertrok op 9 augustus 1883 naar de gemeente Ezinge (vermeld in bevolkingsregister Winsum): “Adorp” als laatste woongemeente mogelijk foutief
Woonadres:Ingeschreven op 9 augustus 1883, afkomstig uit de gemeente Winsum, als diensknecht in huis C4 te Garnwerd en vertrok op 21 mei 1885 naar de gemeente Adorp (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Woonde in 1883 te Ezinge (vermeld in certificaat Nationale Militie van 22 november 1887, onderdeel van huwelijksbijlagen; beschrijving betreft situatie van 1883): waarschijnlijk bedoeld “Garnwerd, gemeente Ezinge”
Woonadres:Ingeschreven op 21 mei 1885, afkomstig uit de gemeente Ezinge, als dienstknecht in huis S10 te Sauwerd en vertrok op 10 oktober 1887 naar de gemeente Ezinge (vermeld in bevolkingsregister Adorp)
Woonadres:Ingeschreven op 10 oktober 1887, afkomstig uit de gemeente Adorp, in huis C68 te Garnwerd en woonde hier tot zijn huwelijk (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Woonde in 1887 en 1894 te Garnwerd (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk en overlijden zoon Jan)
Woonadres:Ingeschreven op 10 december 1887 in huis C38 te Garnwerd (in de kom) en woonde vervolgens tot 1900 ook nog in huis C61 te Garnwerd (vermeld in bevolkingsregister Ezinge, waarbij de inschrijfdatum is overschreven met “1 Feb 90”): de laatste wijziging is waarschijnlijk een hernummering (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering in deze periode)
Woonadres:Woonde in de periode vanaf 1900 in huis C61 te Garnwerd en vertrok op 26 oktober 1903 naar de gemeente Appingedam (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Ingeschreven op 2 november 1903 (gevestigd 26 oktober 1903), afkomstig uit de gemeente Ezinge, als dagloner in huis J55 te Oling en vertrok op 25 januari 1908 naar de gemeente Noorddijk (vermeld in bevolkingsregister Appingedam)
Woonadres:Ingeschreven op 25 januari 1908, afkomstig uit de gemeente Appingedam, als brugwachter in huis B62 te Ruischerbrug en woonde vervolgens tot 1910 ook nog in huis B58 (vermeld in bevolkingsregister Noorddijk)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1910 in huis B58 te Middelbert en vertrok op 26 april 1915 naar de gemeente Delfzijl (vermeld in bevolkingsregister Noorddijk): waarschijnlijk naar Farmsum
Woonadres:Woonde in 1914 te Middelbert (vermeld bij huwelijk zoon Hemme)
Woonadres:Woonde in 1921 te Farmsum (vermeld bij huwelijk dochter Geertruida Hemmelina)
Overig:Werd in 1883 “uithoofde van broederdienst” van dienst bij de Nationale Militie in lichting van 1884 vrijgesteld, maar “Is den 14 Mei 1886 als plaatsvervanger der lichting van 1886 in dienst getreden voor de prov. Noord-holland, b/k 3e. Regt. veldartillerie” (vermeld in certificaat Nationale Militie van 22 november 1887, onderdeel van huwelijksbijlagen; “Noord-holland” mogelijk foutief)
Overig:Signalement volgens militaire stamboek: 1,80 m. lang, “Aangezicht ovaal / Voorhoofd laag / Oogen grys / Neus gewoon / Mond id / Kin rond / Haar blond / Wenkbrauwen idem / Merkbare teekenen geene”
Overig:Trad op 14 mei 1886 in dienst bij de Nationale Militie als plaatsvervanger voor Gerhardus Hendrikus van Bon uit de gemeente Vierlingsbeek, Noord-Brabant; was sinds 14 mei 1886 stukrijder bij het 3e regiment veldartillerie; werd op 13 september 1886 overgeplaatst als kanonnier naar het 4e regiment vestingartillerie; ging op 30 september 1887 met groot verlof, keerde op 8 mei 1888 terug, en ging op 12 juni 1888 opnieuw met groot verlof; beëindigde zijn diensttijd formeel op 13 mei 1893, met een bewijs van goed gedrag (vermeld in militaire stamboek)
Overig:Kreeg als “militien-plaatsvervanger” toestemming voor zijn huwelijk van de commandant van het 4e regiment vestingartillerie te Den Helder, onder voorbehoud van “het volbrengen der plichten, welke hij, krachtens de militiewet, heeft te vervullen”, waaronder het bijwonen van herhalingsoefeningen (toestemming van 2 november 1887, onderdeel van huwelijksbijlagen; gemeente van afkomst overigens foutief vermeld als “Vlieringsbeek” [sic])
Overig:Batterijen van het 3e regiment veldartillerie lagen in 1886 in garnizoen te Roermond, Breda, en Bergen op Zoom; volgens H. Ringoir, ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940’ (Den Haag 1980)
Overig:Compagnieën van het 4e regiment vestingartillerie lagen in de periode 1886-1888 in garnizoen te Hellevoetsluis, Den Haag, Willemstad, Den Helder, en Haarlem; volgens H. Ringoir, ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940’ (Den Haag 1980)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact