Oes Olde Lu Nr. 130 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 10520.
* < 1688, Frensdorf
521.
* < 1688, Peize
522.
* ± 1701
523.
* < 1714, Peize
× juni 1708, Peize
Generatie 9260.
* < 1733, Peize
261.
* < 1733, Peize
× 12 mei 1753, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Harm | Lambert | Bareld, 1766
Generatie 8
handtekening van Bareld Hindriks van Peize
130

Bareld Hindriks van Peize

* 26 oktober 1766, Peize
× 30 september 1792, Peize, met Annechien Stevens
× 9 november 1795, Peize, met Willemtien Arends Slagter
31 maart 1837, Peize
arbeider
landbouwer te Peize
slachter te Peize
@
huis 9 > 11 > 12, Zuurseweg, Peize
Kinderen:
Jantien, 1794 | Hindrik, 1796 | Grietien, 1799 | Lammechien, 1801 | Arend, 1806 | NN, 1807 | Hinderkien, 1809
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Baarelt
Bareld
Barelt
Hendriks
Hinders
Hindrik
Hindriks
Peisse
Peissen
Peize
Van Peise
Van Peize
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jantien2 januari1794Peize5 januari1794Peize
Hindrik1796Peize14 augustus1796Peize
Grietien6 februari1799Peize17 februari1799Peize
Lammechien4 november1801Peize15 november1801Peize
Arend1806Peize13 juli1806Peize
NN1807Peize
Hinderkien1809Peize8 januari1809Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Boedelscheiding

Gezien voor 35 Opcenten

1830 Meert 30
No. 34

Voor den Ondergetekenden Meester Johannes Tonckens openbaer Notaris residerende te Westervelde canton Assen in de Provincie Drenthe, en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede ondergetekende getuigen Zyn gecompareerd Bareld Hindriks van Peize van beroep slagter woonachtig te Peize ter eenere, en Jantien Barelts Van Peize van beroep arbeidersche huisvrouw Van Hermannus Barelts Bakker van beroep arbeider die alhier mede is verschenen Zyne Vrouw voormeld adsisterende, en tot het tekenen en passeren dezes autoriserende en te samen te Peize voormeld woonachtig ter andere Zyde en verklaerden de Comparanten dat Zy voornemens waren te verdeelen onderscheidene Vaste goederen gelegen te Peize aen de comparanten te samen in onverdeelden Gemeenschap toe behorendeen dat Zy met gemeenschappelyk overleg aen den Comparant Bareld Hindriks van Peize Hadden toegedeeld.
1 Eene behuizinge Zynde gequoteeerd met Numero twaelf en hof staende en gelegen te Peize canton Assen, Zwettende ten Oosten aen Johannes Los, ten Zuiden aen Berend Willinge Kymmell, ten Westen aen Jan Ebbinge en ten Noorden aen den Weg, welks onder hand Zoo ver die hier tegengelegen is, hier by behoort. Ook behoort hier by het onderhoud van een pand weg in de Heereweg te Peize by Zeldendroon en Van een pand weg op de Hogerha dyk te Peize.
2 Eenig veld en veen onder Peize gelegen het geen de comparanten in mandelig heid bezitten, waervan Zy echter geenen juiste opgave Kunnen doen.
3 Het Zuid einde van een Kamp land gelegen te Peize genaemd de Zuurse Kamp groot twee en vyftig nederlandsche vaden, Zwettende ten Oosten aen Geert Kemkes, ten Zuiden aen het veld, ten Westen aen de weduwe Jan Hindriks Bakker en ten Noorden Aan het eerste perceel van het hier na toegedeelde aen Jantien Barelds van Peize, waarover het aen de Oost Zyde Zyn uit weg Zal hebben.
4 Een bunder hooiland gelegenonder Peize by de wolvekampen, Zwettende ten Oosten aen Aldert Jans Alderts ten Zuiden aen Willem Struik ten Westen aen Klaas Kruims en ten Noorden aen Hindrik wilkees.
5 Drie en dertig Nederlandsche vaden hooiland gelegen in de Peizer weerden onder Peize, Zwettende ten Oosten aen de dyk, ten Zuiden aen de weduwe Gerrit Beerends Smit ten Westen aen de Gauw en ten Noorden aen Klaas Kruims en anderen
En dat Zy voorts aen Jantien Barelts van Peize hadden toegescheiden.
1 Eene behuizinge Zynde gequoteerd met numero acht b met het noordeinde van de Kamp waerop het staat staende engelegen te Peize Zwettende ten Oosten aen Geert Kemkes ten Zuiden aen het derde perceel van het aen Bareld Hindriks van Peize toegedeelde ten Westen aen de weduwe Jan Bakker en ten Noorden aen de weg, welks onderhand hierby voor de helfte behoort, voor Zoo verre dezelve hier tegengelegen is. Ook behoort hierby het onderhoud van een pand weg in de Heereweg by de b[…]rmonde.
2 twee bunders hooiland te Peize gelegen in het Broek Zwettende ten Oosten aen Hindrik Harms Hagenauw, ten Zuiden aen de Snegels Slood, ten Westen aen Barteld Hensing en ten Noorden aen Margien Jurriens. hiervan moet Jaerlyks tien cents Zylschat betaald worden.
De comparanten hebben verklaard dat Zy de verdeelde goederen even waardig hadden beschauwd en wel ieder tot op acht honderd Guldens, en dat er alzoo geene toegifte Zal geschieden, en dat Zy dezelve voorts hadden verscheiden Zooals dezelve Zich bevonden, de gebouwen met het geen daer aen oord spyker of nagel vast is, ende landeryen Zoo goed en kwaad groot en klein als in hun einden en Zwetten Zyn gelegen, allesmet lusten en lasten regten en geregtig heden servituten en Zwarig heden geraemd of ongeraemd en dus Zoo en in voegen de comparanten dezelve hebben bezeten gedurende een tyd vak van meer als dertig Jaren.
De verdeelde goederen Zullen over en weder dadelyk worden geaenvaard, en de lasten en belastingen Zullen ook van Herden aen voor ieders reken komen, ten slotte beloven de comparanten malkanderen over en weder overeen Koomstig […] wat en verder niet te Zullen vrywaren.
Aldus gedaen en gepasseerd te Peize Canton Assen ten huize van Jan Luinge op den dertigsten Meert achtien honderd en dertig in tegenwoordigheid van Jan Luinge Gemeente Ontvanger en Hindrikus Hulzebosch Van beroep bakker beide te Peize voormeld woonachtig als getuigen, welke deze nevensde Comparanten en de Notaris na voorlezing hebben getekend.

BH van peize
Jb van peise
H:B: Bakker
J Luinge
H Hulsebosch
J Tonckens
Notaris

Geregistreerd te Assen den Negende April 1800 dertig deel 19 Fol. 63 Vak 7 tot en met Fol. 64 Vo. Vak Een, Ontvangen vaen Regt, twee Gulden Veertig Cents Uitmakende met de Vijfen dertig Opcenten drie Guldens Vier en twintig Cents

De Ontvanger

ƒ 3,,24

DrA, Notaris Johannes Tonckens, toegang 0114.65, 30 maart 1830, akte 34
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens overlijdensakte geboren op 26 oktober 1766 te Peize
Huwelijk:Tweede echtgenote Willemtien Arends Slagter kwam uit Peize; is overleden op 29 november 1836 in huis 12 te Peize
Huwelijk:Datum eerste huwelijk vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 2 gulden; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b)
Huwelijk:Datum tweede huwelijk vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 1 gulden; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b)
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Grietien vermeld bij haar overlijden in 1848 te Peize
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Lammechien vermeld bij haar overlijden in 1818 te Peize
Kinderen:Een kind is begraven op 30 augustus 1804 (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte: 16 stuivers, 4 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b): waarschijnlijk zoon Hindrik
Kinderen:Een kind is begraven op 13 februari 1807 (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte: 14 stuivers, 1 duit; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c): waarschijnlijk zoon Arend
Kinderen:Een zoon is begraven op 2 december 1807 (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte, tegelijk met andere begrafenis: 3 gulden, 10 stuivers, 2 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c): mogelijk een doodgeboren kind
Kinderen:Een kind is begraven op 6 augustus 1810 (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte: 11 stuivers; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c): waarschijnlijk dochter Hinderkien
Kinderen:Liet bij overlijden, volgens overlijdensakte, na: “twee kinder genaamd Jantien en Grietien”
Kinderen:Dochter Grietien trouwde in 1821 met Hindrik Adams Suurd, zoon van Adam Christiaan Reinders Suurd en Jantien Jans Schuurman
Overlijden:Schoonzoon Hindrik Adams Suurd deed aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis 12 te Peize
Overlijden:Liet bij overlijden na (vermeld in memorie van successie van 22 juni 1837): huis 12 te Peize (reeds bewoond door dochter Grietien) met naastgelegen percelen (samen kadastraal E 583, 584, en 585), 2 percelen hooiland, een perceel bouwland, en een perceel veld en veen; alles voor de helft en gelegen in de gemeente Peize; geen goederen in vruchtgebruik; geen successierecht verschuldigd; aangifte ondertekend door dochter Grietien, schoonzoon Hindrik Adams Suurd, en dochter Jantien
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1794 en 1804 als “Keuter” (aangeslagen voor 1 gulden)
Beroep:Vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize (te dateren op 1798) als “arbeider” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Beroep:Vermeld in ‘Toestand van de inwoners’ te Peize in 1807 als “keuter en slagter” met 1 paard, 2 ‘hoornbeesten’, geen schapen, 1 morgen bouwland, en 4⅔ morgen weideland (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1623.10)
Beroep:Vermeld bij geboorte kleindochter Zwaantien Harmannus Bakker in 1818, bij huwelijk dochter Grietien in 1821, in notariële akte uit 1823, bij geboorte kleinzoon Harm Harmannus Bakker in 1826, in notariële akte uit 1830, en bij overlijden tweede echtgenote Willemtien Arends Slagter in 1836 met beroep “slagter”
Beroep:Vermeld in OAT kadaster Peize uit 1832 te Peize met beroep “slagter”
Woonadres:Woonde in 1798 in huis 9 te Peize (vermeld in zowel “Quotizatie Lijst” als “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: eerste gedateerd 25 augustus 1798, tweede te dateren op eveneens 1798; contributie over 1797: 18 stuivers; “gehuiwt 2 kinder”; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Woonadres:Woonde in 1801 te Peize (vermeld in overdrachtsakte Schultengerecht Peize)
Woonadres:Woonde in 1807 (gehuwd met 4 kinderen) in huis 11 te Peize (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Toestand van de inwoners, Peize, inv.nr. 1623.10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 9’ uit 1798 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1798 en 1807)
Woonadres:Woonde in 1812 in huis 12 te Peize (DrA, Collectie registers van aanneming van geslachtsnamen, toegang 176.02, Eelde en Peize, inv.nr. 10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 11’ uit 1807 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1807 en 1810)
Woonadres:Woonde in 1813, 1816, 1818, 1819, 1821, 1826, en 1836 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk dochter Jantien, geboorte kleinzoon Hindrik Harmannus Bakker, overlijden dochter Lammechien, geboorte kleindochter Zwaantien Harmannus Bakker, overlijden Kristina Alexandrina Los, geboorte kleindochter Annegien Harmannus Bakker, huwelijk dochter Grietien, geboorte kleinzoon Harm Harmannus Bakker, en overlijden tweede echtgenote Willemtien Arends Slagter)
Woonadres:Woonde in 1823, 1828, en 1830 te Peize (vermeld in notariële akten)
Woonadres:Woonde in 1825 in huis 12 te Peize (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Lijst van bewoners, inv.nr. 80, 26 maart 1825)
Woonadres:Woonde in 1830, 1832, en 1837 in huis 12 aan de Zuurseweg te Peize (tegenwoordig Zuurseweg 28 te Peize, zoals volgt uit combinatie boedelscheiding uit 1830, OAT kadaster Peize uit 1832, en memorie van successie van 22 juni 1837)
Overig:Betaalde 1 gulden op 9 oktober 1792 aan de diaconie van Peize voor het “Minste laaken” bij de begrafenis van zijn vader (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60b)
Overig:Betaalde 1 gulden op 9 mei 1795 aan de diaconie van Peize voor het “Minste Laken” bij de begrafenis van eerste echtgenote Annechien Stevens (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60b)
Overig:Kocht op 3 december 1800 (met overdracht op 17 november 1801) “by publijke veilinge alles ingevolge Boelzeduls Conditien” van Hemmina Johanna Rijpma, Petrus Hofstede, en Jan Wilmsonn Kymmell “Een kamp of drie akkers Land, de agterste kamp genaamt, gelegen voor de sogenaamde snegels onder Peyze groot, drie mudde, zwettende ten O. Z. W. en N. aan de verkoperen” voor 70 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 292)
Overig:Betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 14 mei 1808 aan de diaconie van Peize voor het “Beste laken” bij de begrafenis van voormalige schoonvader Steven Fridsigers (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Overig:Kocht in 1792 of 1792 van Thijs Bebinge “een halv mat hooijland” te Peize voor 75 gulden (vermeld in register 30/40ste penning)
Overig:Bezat volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ te Peize in 1807: huis en erf nr. 11, een kamp (“by De Zuijdersche weg”), een perceel weiland, 2 percelen hooiland, een deel van een perceel veen, aandelen veld, en aandelen kerkgraven (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28)
Overig:Kwam in 1830 een boedelscheiding overeen met dochter Jantien en schoonzoon Harmannus Barelds Bakker (vastgelegd bij notaris Johannes Tonckens op 30 maart 1830, in akte 34; zie ook brontekst) en kreeg daarbij toebedeeld: huis 12 met hof te Peize, veld en veen, een deel van een kamp, en 2 percelen hooiland, totaal gewaardeerd op 800 gulden
Overig:Bezat volgens OAT kadaster Peize uit 1832: huis en erf op perceel E 585 aan “de Zuurtsche weg” te Peize (waarschijnlijk huis 12; tegenwoordig Zuurseweg 28 te Peize) met naast het huis een appelhof (E 584) en een perceel bouwland (E 583), een ander perceel bouwland (E 562), 3 percelen hooiland (B 357, C 60, en C 61), en, met andere eigenaren, een perceel veld en veen (D 79)
Overig:Was in 1816 getuige bij de geboorteaangifte van kleinzoon Hindrik Harmannus Bakker, in 1818 van kleindochter Zwaantien Harmannus Bakker, in 1821 van kleindochter Annegien Harmannus Bakker, en in 1826 van kleinzoon Harm Harmannus Bakker
Overig:Deed in 1819 mede aangifte van het overlijden van Kristina Alexandrina Los, dochter van naburen predikant Johannes Los en Gezina Wieland
Overig:Tekende op 27 april 1823 een akte van notoriteit, opgesteld door notaris Johannes Tonckens, ter bevestiging van het overlijden van alle grootouders van Jantien Stevens Brink
Overig:Tekende op 10 april 1828 een akte van notoriteit, opgesteld door notaris Johannes Tonckens

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact