Oes Olde Lu Nr. 129 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 10516.
* < 1664
517.
* < 1664
518.
* < 1680
519.
* < 1675
× 3 november 1700, Peize
Generatie 9258.
* < 1709, Peize
259.
* < 1723, Peize
× ± 1735
Gezamenlijke kinderen:
Arend | Popke | Zwaantien, 1743 | Aaltien
Generatie 8
129

Zwaantien Roelfs Rummering

* 18 maart 1743, Peize
× 9 juli 1771, Peize, met Bareld Barelds Bakker
12 maart 1820, Peize
landbouwerse te Peize
@
Brink, Peize
huis 16 > 18 > 19, Nieuwe Velddijk, Peize
Kinderen:
Roelf, 1772 | Popke, 1777 | Koenraad, 1779 | Harmannus, 1785
Omdat Zwaantien aan de drank was geraakt, lieten haar zonen Roelf en Koenraad haar in 1809 onder curatele stellen. Zij waren namelijk bang dat zij haar (en hun) bezittingen zou verkwisten. De schulte stelde de zwager van Zwaantien, Steven Ebbinge (broer van haar overleden echtgenoot Bareld Barelds Bakker), aan als hoofdcurator en hij maakte een inventaris van haar bezittingen, waaronder veel onroerend goed en wat huiszilver.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Swaantijn
Swaantje
Zwaantie
Zwaantien
Zwaantje
Zwaantjen
Zwaentien
Zwaentjen
Roelefs
Roelfs
Roelofs
Rummering
Rummerink
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Roelf1772Peize24 mei1772Peize
Popke20 september1777Peize21 september1777Peize
Koenraad4 november1779Peize21 november1779Peize
Harmannus26 februari1785Peize27 februari1785Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Verzoek aan de Etstoel

Aan preesident en Raaden in het departementaal Geregtshof van Drenthe

Myne Heeren!

Coenraad en Roelof Barelds te peize geven Ulieden met den diepsten eerbied te kennen, wat voegen Lyk zeer tot hun innigst leedwezen, genoodzaakt zien UL te moeten vertonen
dat hunne moeder Zwaan tie Roelofs weduwe Bareld Barelds te peize woonagtig, zig zederd een geruimen tyd zoodanig aan het inmatig gebruik van sterken drank heeft overgegeven dat zy niet alleen geen behoorlyke orde op haare zaeken steld, maar dat het zelfs zeer te dug ten staat dat zy binnen kort alle hare goederen zal verkwisten, en doorbrengen, en eindelyk tot laste van de diakonie of haaren Kinderen zal koomen zoo hier in niet by tydts wyzelyk door UL worde voorzien ut sub A.
—En het is alleen om deze reden, het is enkel uit liefde voor hunnen moeder, dat Rekwesten het zig tot een pligt gerekend hebben, eindelyk eerdat het nog te laat is, Ulieden met den diepsten eerbied te moeten adreseren en te verzoeken
ten einde zal UL guns tig mogen behagen aan de geremonstreerde Zwaantie Roelofs het beheer over haare goederen te in tendrieeren en den Schults mr. J.L. Homan te Vries te authoriseren om curatoren over haaren boedel aan tes tellen en te beedigen

[…]
Eelde d. 16 febr. 1809
get
W Tonckens

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.2, folio 368r–368v
Aanwijzing bevoegde schulte

/:h. appointement luid:/
praesident en Raaden het gedane verzoek accorderende authoriseren deze Schultes mr. J:L: Homan, invoegen verzogd, als meden om daar van by kerkenspraak en annonce in de koninglyken en zulks dienstig agtende mede in de Groninger courant bekend making te doen tot jedenmengt
acte d 20 februari 1809
/in kenmerk van mij/
/:get:/
J:H. Willinge

accordeert met de origineel geschreven op een Zegel van een gulden
gt
J.L Homan
Schultes

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.2, folio 368v
Ondercuratelestelling

Certificere ik, ondergeschrevene geauthoriseerd Schultes, dat ten gevolge authorisatie van praesident en Raaden in het departementaal Geregtshof van h. departement Drenthe de dato 20 februari 1809 tot curatoren over den boedel van Zwaan tien Roelofs weduwe Bareld Barelds te peize, aen wien door gemelde praesident en Raaden by appointemente op den requeste van Coenraad, en Roelof Barelds, meerderjarige Zoons van genoemde Zwaantien Roelofs, de dato als voorschreven, de beheering haerer goederen is geintendrieerd zijn aangesteld en beedigd Steven Ebbinge, Luink Luinge, Roelof Ebbinge en Roelof Gelmers, allen te peize woonag tig, en wel de eerstgenoemde als administrerende, en de drie laatstgenoemden als toeziende curatoren

peize d. 3 Maart 1809
/:get:/
J.L. Homan
geauthde Schultes

accordeert met de origineel geschreven op een Zegel van twaalf stuivers
gt
JL Homan
Schultes

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.2, folio 369r
Beschrijving boedel

Staat en inventaris van den boedel van Zwaantien Roelofs, weduwe Bareld Barelds te peize ten gevolge authorisatie van praesident en Raaden van het geregtshof van het depatement Drenthe de dato 20 februari 1809 ingesteld onder curatele van Steven Ebbinge, Luink Luinge, Roelof Ebbinge en Roelof Gelmers allen te peize
opgemaakt ten overstaan van het geauthoriseerd gerechte van peize door evengenoemde curatoren

Cap. 1
van vaste goederen
1 Een behuizinge te peize no. [leeg] en daar by gelegen hof by Zwaantien Roelofs zelfs worde inde bewoond en gebruikt
2 een Kamp by gemelde behuizing
[3 t/m 45: kampen, bouwland, hooiland, veld, veen, kerkgraven, en hopland, deels mandelig met anderen en/of als aandeel]

Cap 2.
van tilbare goederen
Een Zilveren kop gem: P.R.
twee Zilveren lepels gem: de een A.C en de andere A:P.
twee dito roomlepels gemerkt de eenen K.B.=T.E. en de andere ongemerkt
de verdere tilbaren zijn publiek verkogd en hebben opgebragt aan zuiver geld — — ƒ
min of meer zeven en een half mudden uitgezaayd Zaadgewas.

Cap 3.
van entschulden
1 Aan Roelof Willems van de holt huizen ingevolge handschrift restanden 3½ pc. ƒ 300—0—0.
2 aan J.H. Bakker involge hand schrift restande als voren 50—0—0
3 aan de Chirurgyn komt te luide boekschulden 6—15—
4 aan Roelof Barelds wegens gedaane verschotten 38—0—

alle welke goederen en schulden, exeint het geinventariseerde Zilver aan de kinderen van Zwaantie Roelofs by gemelde haar Eheman in egte verwekt voor de helfte toebehooren

bovenstaande Staat en inventaris aldus naar beste kunnen en weetenschap onder de gewoone inventariele clausulen van meerdering of mindering door de aan t' hoofd deze genoemde curatoren ten overstaan van my geauthde. Schultes opgemaakt en neffens my Schultes getekend in peize d. 3den Lentemaand, en 6 hooymaand 1809
/:get:/
JL Homan
geauthde. Schulte
Steven Ebbinge
Luink Luinge
Roelof Ebbinge
R. Gelmers

accordeert met de origineel geschreven op een Zegel van twaalf stuivers
gt
JL. Homan
geauthd. Schultes

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.2, folio 369v–371v
Bekendmaking

*** De ondergetekende geautoriseerde schultus van Peise adverteert, bij deze, dat, op verzoek der naaste bloedverwanten, door president en raden in het geregtshof van het departement Drenthe, bij appointemente van den 20sten van sprokkelmaand 1809, aan Zwaantje Roelofs, weduwe wijlen Bareld Barelds, te Peise, de beheering harer goederen zijnde ontzegd, zij, dien ten gevolge, onder curatele is gesteld wordende alzoo een ieder gewaarschouwd aan gemelde persone niet te crediteren, of met haar eenige handelingen aantegaan.

Vries, den 4den van lentemaand 1809.

J. L. HOMAN,
Geautoriseerde schultus.

‘Koninklijke Courant’ 14 maart 1809
Aantekeningen:
Geboorte:Geboortedatum en -plaats vermeld bij overlijden
Geboorte:Ouders vermeld in overlijdensakte als “Roelef Rummerink” en “Antjen Popkes”
Geboorte:Ouders vermeld in overdrachtsakte uit 1785 (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 23) als “Roelef Arents” en “Antje Popkes”
Huwelijk:Datum huwelijk vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 3 gulden; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60a)
Overlijden:Zoon Harmannus deed aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis 19 te Peize (aan “de Nieuwe veld DYK”, tegenwoordig Kerkstraat 32 te Peize, zoals volgt uit huis en erf op perceel E 491 als bezit van zoon Koenraad in OAT kadaster Peize uit 1832)
Overlijden:Liet bij overlijden na (vermeld in memorie van successie van 22 augustus 1820): de helft van huis 19 te Peize (reeds bewoond door zoon Koenraad), bouwland, weiland, hooiland, en bos ter waarde van totaal 1640 gulden, 40 gulden aan inboedel, 50 gulden aan “Lyfstoebehoren”, en 300 gulden aan schulden (o.a. “Aan de Docter”); totaal 1430 gulden; aangifte ondertekend door zonen Koenraad en Harmannus
Woonadres:Woonde in 1785 en 1793 te Peize (vermeld in overdrachtsakten Schultengerecht Peize)
Woonadres:Woonde in 1813 te Peize (vermeld bij huwelijk zoon Harmannus)
Overig:Kocht samen met echtgenoot Bareld Barelds Bakker “ingevolge coopcontract in dato den 3 Julij 1784” (met overdracht op 19 mei 1785) van hun schoonzus Jantien Julsing (weduwe van broer Arend Roelfs) een derde deel van de nagelaten vaste goederen van vader (foutief vermeld als “Arend Roelfs”) en moeder, met enkele rechten en plichten, voor 635 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 22)
Overig:Kocht samen met echtgenoot Bareld Barelds Bakker “vrie uit de hand”, met overdracht op 19 mei 1785, van zus Aaltien Roelfs de aan haar nagelaten vaste goederen van vader en moeder, met enkele rechten en plichten, voor 635 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 23)
Overig:Verkocht samen met echtgenoot Bareld Barelds Bakker “ingevolge koopcontract in dato den 14 November 1792” (met overdracht op 17 mei 1793) aan molenaar Popke Martinus en zijn echtgenote Hillechien Roelfs Wolters “een behuisinge met een hofje aan de Brink te Peijze waar aan zijn geswett ten O: Aankoper en ten Z: en W: de Pastorie grond en ten N: de Brink met het driekantige hofje op de Peijzer brink”, met enkele rechten en plichten, voor 1000 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 80)
Overig:Kocht samen met echtgenoot Bareld Barelds Bakker “vrie uit de hand”, met overdracht op 17 mei 1793, van Albert Lunsche en zijn echtgenote Johanna Bolhuis “Een behuisinge ten Zuiden in Peijze gelegen met de hofte, hoppe en Claverland zijnde geswett ten O en Zuiden de wech ten W: Jan Engberts en ten No Harm Wolthers en Gerard Costers”, met enkele rechten en plichten, voor 900 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 79)
Overig:Verkocht samen met echtgenoot Bareld Barelds Bakker op 11 augustus 1807 (met overdracht op 25 oktober 1807) “vry uit de hand” aan Roelf Lunsche “eene behuizinge aldaar [te Peize] zynde No. 101 staande by het zoogenaamde Kret met de hov, hoppeland en goorden daarby en agter gelegen, als mede met nog een hov over de weg, zwettende ten Oosten de Schip dijk ten Zuiden C:Bolhuis, ten Westen Jan Luinge, ten Noorden Jan Hagen en de weduwe Mensing”, met enkele rechten en plichten, voor 3195 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 375v–376r): dit was het huis van haar dan net overleden schoonmoeder Trientien Ebbinge

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact