Oes Olde Lu Nr. 128 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 10512.
* ± 1675, Peize
513.
* ± 1690, Peize
514.
* < 1688, Peize
515.
* < 1688, Peize
× 9 december 1714, Peize
× 25 november 1708, Peize
Generatie 9256.
* < 1724, Peize
257.
* ± 1719, Peize
× 28 juni 1744, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Bareld, 1748 | Jantien | Janna, 1751 | Steven, 1753
Generatie 8
handtekening van Bareld Barelds Bakker
128

Bareld Barelds Bakker

* 1748, Peize
× 9 juli 1771, Peize, met Zwaantien Roelfs Rummering
1 februari 1808, Peize
8 februari 1808, Peize
broodbakker te Peize
landbouwer te Peize
boekhouder van de diaconie te Peize
‘president’ van het gemeentebestuur te Peize
@
Schipdijk/Moleneinde, Peize
Brink, Peize
huis 16 > 18, Nieuwe Velddijk, Peize
Kinderen:
Roelf, 1772 | Popke, 1777 | Koenraad, 1779 | Harmannus, 1785
Bareld is de stamvader van de familie Bakker. Zijn zonen zijn de eersten in deze familie die officieel de naam ‘Bakker’ als familienaam gingen dragen en hem postuum ook deze naam gaven. Ongetwijfeld is de naam afgeleid van het beroep waar hij om bekend stond: broodbakker te Peize.
Tijdens de Bataafse Republiek was Bareld vanuit het gemeentebestuur, op enig moment als ‘president’, actief betrokken bij de organisatie van de Gewapende Burgermacht te Peize.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Toenaam:Familienaam:
B.
Baarelt
Baerelt
Bareld
Barelt
Barend
Baarels Bakcer
Baarelts
Baarelts Bakker
Baerels
Barelds
Barels
Barels Bakker
Barelt
Barelt B.
Barelts
Barelts Bakker
Bakker
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Roelf1772Peize24 mei1772Peize
Popke20 september1777Peize21 september1777Peize
Koenraad4 november1779Peize21 november1779Peize
Harmannus26 februari1785Peize27 februari1785Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Uitgave voor de armen, diaconie Peize

1779 uitgave Der armen B: Barels
Na de Eerste Reken
(…)
Den 18 Juni Bt an my B: Barels voor een maal brood leveren Drie Gl agtin st volg Qut

DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60a
Uitgave voor de armen, diaconie Peize

1787 uitgave Der armen na de Eerst Reken B: Barelts
Den 2 September Bt an mij Barelt Barelts twaalf Gld Dertin st voor drie maal Brood Leveren Volg Qutans

DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b
Kennisgeving gemeentebestuur Peize

De Municipaliteit Van het Carspel Peyse
aan
de Commissie ter Algemene Directie der gewapenden Burger Magt in Drente

Mede Burgers

Wij geve UL by desen kennisse dat de aan gestelde Burgers als
Capt: Reindert Luinge
Luit: Jan Hendr. Bakker
1 Sergt: Jan Luinge
2 Sergt: Lucas van Diepenbrugge
1 Corp: Roelof Gelmers
2 Corp: Roelof Ebbinge
3 Corp: Roelof Eitens
4 Corp: Freerk Henderiks
5 Corp: Hendr. Harms
Verklaring en beloften op de Burger Wapeninge Capt.2.H:16: in onse Handen hebben vernieuwdt

Peyse den 21 July 1797
het derde J:D:B: Vryheidt

Heil & Broederschap
d. Municipaliteit Van Peyse
Hindrik Alberts
Luink Luinge
Aldert Luinge
Barelt Barels

DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Gewapende Burgermacht, Peize, inv.nr. 1383.44
Overzicht boetes bij overtredingen binnen Gewapende Burgermacht Peize

Copia
De poenaliteiten hier omtremt zo wel als op het afwezig blyven by de Exertiecien zonder Permisse die in t Reglement niet bepaalt zyn zyn hier nevenstaande door de Municipaliteit en Huishoudeluke Dirextie gestatueert

Capittel 11 Artikel 15
wanneer jemant meer dan een patroon in de loop zal hy dadelyk kennis geven aan den kommadant van zyn pelotton, wanneer hy zulks niet doende zal hy verbeurt twe stuver — 2 stuver

Capittel 11 Artikel 16
De geweren en verdere wapenen zullen wanneer geruukt is binnen 24 uren daar na schoon moeten wezen, maar wanneer een niet schoon zynde, die zal verbeurt 3 stuver — 3 stuver

Capittel 11 Artikel 17
by het afwezig blyven voor een kapitein, by de Exercitien, zonder permissie zal hy verbeurt vyftin stuver — 15 stuver
voor een Luitenant by het afwezig blyven, by de Exercitien, zonder permisssie zal hy verbeurt hebben tien stuver — 10 stuver
voor de serjant majoor en overige sergeanten, en kapitein d armes 9 stuver — 9 stuver
voor de korperaals ses stuver — 6 stuver
voor de gewapende burgers 4 stuver — 4 stuver
voor jder ½ uur te Laat komen voor een kapitein ses stuver — 6 stuver
voor een Lutenant vyf stuver — 5 stuver
voor de sergeanten vier stuver — 4 stuver
voor korperaals twe stuver — 2 stuver
voor de gewapende burgers een stuv — 1 stuver
voor het uit gelit lopen voor jder gewapend burgers vier duiten — 4 Duiten
de wapens in geen behoorlyke onder te hebben vier duiten — 4 Duiten
Geen lontje, in plaats van een vuursteen, op het geweer te hebben by de ordenaire Exercitien twe stuver — 2 stuver
Geen goede vuurstenen vier duiten — 4 Duiten
Geen krasser en schroefdrayer, in de patroontas, en geen ruumnaald, aan de knoop van de rok te hebben by alle gelegentheid dat men in de wapenen moet komen jder vier duiten — 4 Duiten
het praten of geraas maken onder het marcheren, of de Exertitien vier stuver — 4 stuver
het tabak roken een stuver — 1 stuver
voor sterken drank drinken — 2 stuver

Barelt Barelts president
Reinder Luinge Capitein
ter ordenantie van den zelve was getekent
F: Hindriks Secretaris

Peize den 19 Augustus 1799

DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Gewapende Burgermacht, Peize, inv.nr. 1383.44
Aantekeningen:
Naam:‘Barelds’ lijkt wat betreft vorm op een patroniem, maar is feitelijk een toenaam of een voorloper van een familienaam: als zijn zonen niet officieel de naam ‘Bakker’ hadden aangenomen, had de familie uiteindelijk ook ‘Barelds’ kunnen heten (waarschijnlijk hebben deze zonen juist gekozen voor ‘Bakker’ omdat ze niet beseften dat ‘Barelds’ geen patroniem was); ook zussen Jantien en Janna droegen de toenaam ‘Barelds’
Naam:Met toenaam ‘Bakker’ (in combinatie met toenaam ‘Barelds’) verschillende malen vermeld in periode 1772–1792 bij de incasso/uitbetaling voor leveringen en diensten door/aan de diaconie van Peize: het betreft hier méér dan alleen een beroepsaanduiding, omdat de naam eenmaal is afgekort tot ‘B.’ (1775 “Den 3 [April] betaalt an Barelt Barelt B ses Gulden Een Stuever en Sieven Dutten voor Een Maal broot leveren volgens qtans”) en ook vermeld staat bij zaken die niets met broodbakken te maken hebben (1784 “Den 20 [Decembr] ontfangen van Barelt Barelts Bakker Drieentwijntijgh guld twe Stu Hoppegelt Bi Jan Eilers verbout jnt Jaer 1784 Het mudde 22 Stu En Eenentwyntijg mudde Hoppe”; 1785 “Den 15 Meert ontfangen Seven dertig Guld van Barelt Barelts Bakker voor De koe van Roelf Abeen”; 1785 ”Den [31 October] Bt vyf Stuv An Barelt Barelts Bakker voor hout van het schip halen tot Gebruik van De Armen huisen”); zie DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a en 60b
Naam:Met familienaam ‘Bakker’ voor het eerst officieel, postuum, vermeld in 1813 (bij huwelijk zoon Harmannus)
Naam:Zus Janna droeg bij haar overlijden in 1833 ook de familienaam ‘Bakker’
Geboorte:Was 50 jaar oud in 1798 (vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44) en was 59 jaar oud bij overlijden
Geboorte:Identificatie ouders mede via vermelde ouders van zus Janna bij haar overlijden in 1833 te Peize
Geboorte:Identificatie ouders bevestigd door merk “K.B.=T.E.” op zilveren roomlepel, zoals vermeld in beschrijving boedel van weduwe Zwaantien Roelfs Rummering in 1809 (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.2, folio 371r): waarschijnlijk hun initialen
Geboorte:Identificatie ouders bevestigd door vermelding als plaatsvervanger van zijn pas overleden moeder in overdrachtsakte van 17 juni 1807: “Tryntien Ebbinge wedwe. Konraad Barelds, heden te Peyze overleden (…) by Bareld Barelds te Peize, voor hem en medeerfgenaamen van opgemelde desselfs moeder” (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 373r–373v): de bedoelde koop (van een aandeel in de ‘Veldkampbos’) was op 30 maart gesloten, vlak voor haar overlijden
Geboorte:Geboorteplaats afgeleid van woonplaats ouders en geboorteplaats zus Janna
Geboorte:Waarschijnlijk geboren in het ouderlijk huis te Peize bij ‘het Kret’ (= de Schipsloot?) op locatie 53°8'55,08"N 6°29'11,85"O, op de hoek van de ‘Schip Dijk’ met ‘het Molen einde’, zoals volgt uit de omschrijving van het huis bij de verkoop in 1807 (zie aantekening bij ‘Overig’; tegenwoordig Schipdijk 1 te Peize, bij de kruising met de Roderweg): in 1766 werd vader volledig eigenaar van een huis “bij het kret” en in 1807 werd het huis van moeder “staande by het zoogenaamde Kret” verkocht
Huwelijk:Datum huwelijk vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 3 gulden; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60a)
Overlijden:Overlijdensdatum en -plaats volgens “Extract uit het Register des overledenen van het Karspel Peize” van 23 april 1813, onderdeel van huwelijksbijlagen bij huwelijk zoon Harmannus in 1813: “In het Jaar agtien hondert en agt, den eersten February is te Peize overleden Bareld Barelds {gehuwd} oud negen en vyftig Jaren, nalatende vier kinderen uit een huwelyk.”
Uitvaart:Datum begrafenis vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte, tegelijk met andere begrafenis: 20 gulden, 16 stuivers, 4 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c)
Uitvaart:Zoon Harmannus betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 26 mei 1808 aan de diaconie van Peize voor het “Beste Laken” bij de begrafenis (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1774 en 1784 als “Bakker” (achtereenvolgens aangeslagen voor 2 en 3 gulden); in 1784 met daarbij twee paarden
Beroep:Deed tussen mei 1772 en mei 1793 periodieke leveringen brood aan de diaconie van Peize (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize); op de momenten dat hij zelf boekhouder van de diaconie was, betaalde hij zichzelf uit; zie bronteksten; een brood koste in die periode tussen de 8 en 10 stuivers een levering brood bestond uit 6 tot 20 broden
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1794 en 1804 met twee paarden (aangeslagen voor 2 gulden)
Beroep:Vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize (te dateren op 1798) als “Boer” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Beroep:Vermeld in ‘Toestand van de inwoners’ te Peize in 1807 als “boer” met 2 paarden, 7 ‘hoornbeesten’, geen schapen, 3 morgen bouwland, en 13⅔ morgen weideland (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1623.10)
Woonadres:Woonde waarschijnlijk van 1771 tot 1793 aan de Brink te Peize op locatie 53°8'50,4"N 6°29'42,86"O (tegenwoordig aan de Hoofdstraat te Peize, tussen nrs. 50 en 52), zoals volgt uit aankoop en verkoop vermeld in register 30/40ste penning en beschrijving locatie in overdrachtsakte uit 1793 (zie aantekeningen daarover in categorie ‘Overig’), e.e.a. in vergelijking met OAT kadaster Peize uit 1832; dit was waarschijnlijk de bakkerij
Woonadres:Woonde in 1785, 1793, en 1807 te Peize (vermeld in overdrachtsakten Schultengerecht Peize)
Woonadres:Woonde in 1798 in huis 16 te Peize (vermeld in zowel “Quotizatie Lijst” als “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: eerste gedateerd 25 augustus 1798, tweede te dateren op eveneens 1798; contributie over 1797: 2 gulden, 8 stuivers; “Gehuiwt” en inwonend meerderjarige zonen Roelf en Popke; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Woonadres:Woonde in 1807 (gehuwd met 2 kinderen) in huis 18 te Peize (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Toestand van de inwoners, Peize, inv.nr. 1623.10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 16’ uit 1798 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1798 en 1807)
Woonadres:Adressen ‘huis 16’ en ‘huis 18’ te Peize komen waarschijnlijk overeen met het overlijdensadres van weduwe Zwaantien Roelfs Rummering in 1820 (huis 19 aan “de Nieuwe veld DYK”, tegenwoordig Kerkstraat 32 te Peize), zoals volgt uit vergelijking met beschrijving locatie in overdrachtsakte uit 1793 (zie aantekeningen daarover in categorie ‘Overig’)
Overig:Kocht in 1771 van Hindrik Jans een huis te Peize voor 600 gulden (vermeld in register 30/40ste penning)
Overig:Was in 1779 en 1787 boekhouder van de diaconie van Peize en hield in die jaren de ontvangsten en uitgaven voor de armen bij; noteerde in die jaren ook betalingen aan zichzelf voor periodieke leveringen brood; zie bronteksten
Overig:Betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 11 april 1784 aan de diaconie van Peize voor het “Beste Laken” bij de begrafenis van schoonmoeder Antien Popkes (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a)
Overig:Kocht samen met echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering “ingevolge coopcontract in dato den 3 Julij 1784” (met overdracht op 19 mei 1785) van schoonzus Jantien Julsing (weduwe van zwager Arend Roelfs) een derde deel van de nagelaten vaste goederen van schoonvader Roelf Arends Rummering (foutief vermeld als “Arend Roelfs”) en schoonmoeder Antien Popkes, met enkele rechten en plichten, voor 635 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 22)
Overig:Kocht samen met echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering “vrie uit de hand”, met overdracht op 19 mei 1785, van schoonzus Aaltien Roelfs de aan haar nagelaten vaste goederen van Roelf Arends Rummering en Antien Popkes, met enkele rechten en plichten, voor 635 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 23)
Overig:Betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 22 december 1790 aan de diaconie van Peize voor het “beste Laken” bij de begrafenis van schoonzus Aaltien Roelfs (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60b)
Overig:Deed op 15 januari 1791 2 keer aangifte van de erfenis van schoonzus Aaltien Roelfs: namens echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering én als hoofdmomber over de kinderen van zijn overleden zwager Arend Roelfs, elk deel ter waarde van 317 gulden en 10 stuivers (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Uittreksels belastingaangiften, inv.nr. 1025.16)
Overig:Betaalde 1 ducaton (= 3 gulden) op 13 februari 1791 aan de diaconie van Peize omdat schoonzus Aaltien Roelfs die bij testament aan de diaconie had nagelaten (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60b)
Overig:Werd op 11 augustus 1791 aangesteld als (mede-)momber over de 5 kinderen van ette Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, nadat zij beiden waren overleden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 543v): was waarschijnlijk een neef van deze Bareld Gelmers; in de beschrijving van de boedel van het overleden echtpaar o.a. “Een stukje linnen gemerkt van mijn moeder Jantijn Ebbinge 1765” (folio 553r), waarschijnlijk bewaard door Marchien Barelds, moeder van Bareld Gelmers en dochter van Jantien Ebbinge, en diverse stukken huiszilver, namelijk een beker en 3 lepels, gemerkt “B:C:J:E:” (folio 553v), mogelijk de initialen van Bareld Koenraads en Jantien Ebbinge
Overig:Verkocht samen met echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering “ingevolge koopcontract in dato den 14 November 1792” (met overdracht op 17 mei 1793) aan molenaar Popke Martinus en zijn echtgenote Hillechien Roelfs Wolters “een behuisinge met een hofje aan de Brink te Peijze waar aan zijn geswett ten O: Aankoper en ten Z: en W: de Pastorie grond en ten N: de Brink met het driekantige hofje op de Peijzer brink”, met enkele rechten en plichten, voor 1000 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 80); verkoop vermeld in register 30/40ste penning als “een behuizing” te Peize aan Popke Martinus voor 1012 gulden en 12 stuivers
Overig:Kocht samen met echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering “vrie uit de hand”, met overdracht op 17 mei 1793, van Albert Lunsche en zijn echtgenote Johanna Bolhuis “Een behuisinge ten Zuiden in Peijze gelegen met de hofte, hoppe en Claverland zijnde geswett ten O en Zuiden de wech ten W: Jan Engberts en ten No Harm Wolthers en Gerard Costers”, met enkele rechten en plichten, voor 900 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 79); aankoop vermeld in register 30/40ste penning als “een huis en hof” te Peize van Albert Lunsche voor 900 gulden
Overig:Ondertekende kennisgeving door “De Municipaliteit Van het Carspel Peyse” (betreffende vernieuwing van beloften Gewapende Burgermacht), opgesteld te Peize op 21 juli 1797, als laatste van vier ondertekenaars; heeft dit stuk ook zelf geschreven (zoals volgt uit vergelijking handschrift met zijn boekingen in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize); zie brontekst
Overig:Kocht op 14 december 1797 (met overdracht op 19 juni 1799) “bij publyke veilinge” van “Jan Roelofs van Westerborg & Consorten” “½ in Een Staake Bosch bij Bergenbrink”, mandelig met anderen, voor 131 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 238)
Overig:Vermeld als “president” bij de ondertekening van een overzicht van “poenaliteiten” van de Gewapende Burgermacht Peize, opgesteld door “de Municipaliteit en Huishoudelijke Dirextie” te Peize op 19 augustus 1799, als eerste van drie ondertekenaars; zie brontekst
Overig:Bezat volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ te Peize in 1807: huis en erf nr. 18, 11 kampen, 2 percelen esland (“Eslant of Zaaijlant”), 9 (delen van) percelen hooiland, 7 (delen van) percelen bos, 2 (delen van) percelen veen, en een aandeel kerkgraven (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28)
Overig:Verkocht samen met Otto Berends, Roelf Ebbinge, broer Steven Ebbinge, en Roelf Luinge “by publieke opslag ingevolge myncedulle van 20 Januaris 1807” (met overdracht op 18 april 1807) aan Geert Kemkers “een halv mat hooyland, de russchen vensweg genaamd, zwettende ten Zuiden de wedwe. Coenraad Barelds, ten Westen JB Tietema ten Noorden de erven A.Lunsche, en ten Oosten h. Eelderdiep”, voor 129 gulden en 10 stuivers (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 362v–363r)
Overig:Verkocht samen met broer Steven Ebbinge en (via zwager Luink Luinge) zus Janna op 8 augustus 1807 (met overdracht op 22 oktober 1807) “uit de hand vry” aan gebroeders Krythe “op de Weehorst onder Rhoden” “een mat hooyland gelegen in de marke van Peize, de dovekul genaamd, zwettende ten Oosten de aankopers, ten Zuiden het veld, ten Westen en Noorden het oude diep” voor 300 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 376v–377r)
Overig:Verkocht samen met echtgenote Zwaantien Roelfs Rummering op 11 augustus 1807 (met overdracht op 25 oktober 1807) “vry uit de hand” aan Roelf Lunsche “eene behuizinge aldaar [te Peize] zynde No. 101 staande by het zoogenaamde Kret met de hov, hoppeland en goorden daarby en agter gelegen, als mede met nog een hov over de weg, zwettende ten Oosten de Schip dijk ten Zuiden C:Bolhuis, ten Westen Jan Luinge, ten Noorden Jan Hagen en de weduwe Mensing”, met enkele rechten en plichten, voor 3195 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 375v–376r): dit was het huis van zijn dan net overleden moeder op locatie 53°8'55,08"N 6°29'11,85"O, op de hoek van de ‘Schip Dijk’ met ‘het Molen einde’ (tegenwoordig Schipdijk 1 te Peize, bij de kruising met de Roderweg), waar broer Steven Ebbinge tot dat moment de boerderij draaiende hield; met ‘het Kret’ werd waarschijnlijk de Schipsloot bedoeld

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact