Oes Olde Lu Nr. 1091 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 13    
Generatie 122182.
* < 1620
2183.
* < 1631
× 26 juni 1651, Leeuwarden
Gezamenlijke kinderen:
Reinske, 1652 | Klaaske, 1653 | Jochem, 1658
Generatie 11
1091

Reinske Ipes Fenhuizen

~ juni 1652, Leeuwarden
2 november 1680, Pietersbierum
november 1680, Pietersbierum
@
Leeuwarden
Pietersbierum
Kinderen:
Tielke | Ipe, 1680
Volgens een aangrijpend volksverhaal kreeg Reinske haar eigen dood te zien in een visioen. Ze zou in het kraambed sterven en alle details van de voorspelling kwamen uit, ook al probeerde echtgenoot Tjerk dat tegen te gaan.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Reinicke
Reinscke
Epei
Epeis
Fenhuizen
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Tielke1675 (?)Pietersbierum
Ipe1680Pietersbierum
Bron:Tekst:Vindplaats:
Grafschrift

Ao: 1680 den 2 Nov. stierf Reinicke Epeis Fenhuizen, Huisvrouw van Tarquinius Poppinga, in leeven Predikant te Pietersbierum

G.A. Wumkes, ‘Stads- en dorpskroniek’ deel 1 (Leeuwarden 1930) 418
Volksverhaal

Ik herinner mij, schrijft zeeker persoon, een geval van een Predikant, naar zijn onthoud Do. Poppinga van Pietersbierum. Deszelfs vrouw zag, zwanger zijnde, bij nacht een geopende doodkist in haar slaapvertrek. De nieuwsgierigheid deed haar van't bed gaan, om te zien, wie er in lag, en toen zag zij haarzelve. Zij wekte haaren Man met ontroering om ook eens te zien, die haar dit uit 't hoofd wilde spreeken, en niet met al zag. Zij zag verder, dat er een man in een roode hemdrok in de kamer kwam, die de kist met schroeven, welke hij van de Schoorsteenmantel nam, toemaakte, waarop men een kraamlaken op de kist lag en deselve uitdroeg.
Niets van dit alles wierd van haar Man gezien, die te meer haare verbeelding, zooals hij zeide, voor dwaas hield, naardien er op't dorp niemand woonde, die daaglijks een roode hemdrok droeg. Zij beweerde daerenteegen, datze in die kraam sterven zoude, wanneer dit voorspook wel zou vervuld worden; evenwel zij werd gelukkig verlost en hersteld. Op den volgenden May kwam in dat dorp een Timmerman te woonen, die een roode hemdrok tot zijn kleeding had. Zodra die man van haar gezien werd, zeide zij: Dat is die zelve man, die mijn kist toeschroefde. Zij wierd weer zwanger en stierf in de kraam. De Do., die alles wilde doen om't verhaal leugenachtig te maken, liet de kist in een ander kamer zetten; maer men zeide, dat altoos de dooden in gemelde slaapvertrek geplaatst wierden, omdat men anders bij de begravenis niet zwaaien kon: dit wierd dan, hoe noode ook, toegestaan. Ds. belastte, dat men de schroeven in een vensterbank leggen zoude; maar een der Buuren lag ze onnozel, zonder Dn. weeten op de Schoorsteenmantel. Hoewel de Timmerman als Buur de kist meede dragen zoude, zo belastte Do., dat andere die zouden toeschroeven; maar die daarmeede beezig waren, konden er niet meede vorderen, waarom de Timmerman, juist de roode hembdrok aan hebbende, toeschoot, de overige schroeven van de Schoorsteenmantel kreeg en de kist verders toemaakte. Do. verbood eenig wit kleed over de kist te leggen; maar één der Buurvrouwen schoot toe en spreidde haar witte zakdoek over de kist en zo wierd alles vervuld.
Voors. Do. getr. Reinicke Epeus, een Dr. van Epeus Joachimi bij Sepckjen Brongersma. Zijn k.k. Titia en Epeus. Do. was omtrent 't jaar 1689 woonachtig te Hesens onder Jorwert. Zijn tweede vrouw Antje Haantjes vind op't jaar 1702 wed: gent:

Tresoar, Handschriften van de PBF, ‘Verhaal van geestelijke droefheid (…)’, 563 Hs, folio 48v (opgetekend ca. 1770)
Aantekeningen:
Overig:Zie ook: Kees P. de Boer, ‘Tarquinius Poppinga, Een predikantsleven in de 17e eeuw’, ‘De Vrije Fries’ 47 (1966) 152–176

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.21 uur.
Samenvatting | Contact