Oes Olde Lu Nr. 1090 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 13    
Generatie 122180. 
Generatie 11
1090

Tjerk ‘Tarquinius’ Tjeerds Poppinga

* ± 1642, Franeker
× ± 1674, met Reinske Ipes Fenhuizen
× 1681, met Maria de Vries
× ± 1685, met Geertje Bouwes Farx
× ± 1687, met Antje Haantjes
mei 1697, Dokkum
kandidaat-predikant te Dronrijp
predikant te Pietersbierum
schrijver te Pietersbierum
@
Franeker
Dronrijp
Pietersbierum
Hesens
IJlst
Dokkum
Kinderen:
Tielke | Ipe, 1680 | Elisabeth | Tjeerd | Haantje | Brechtje | Johannes
Tjerk kreeg in zijn studententijd in Franeker de Latijnse naam ‘Tarquinius’. Hij werd predikant in Pietersbierum en schreef vier theologische werken. Doordat hij afwijkende opvattingen had, onder andere over het nut van kinderdoop, werd hij door de kerkelijke overheid gedwongen ontslag te nemen.
Volgens een aangrijpend volksverhaal kreeg echtgenote Reinske een visioen van haar dood. Tjerk heeft, volgens dit verhaal, tevergeefs geprobeerd de voorspelling tegen te werken.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Pseudoniem:Familienaam:
TjerkTarquinius
Terquinius
Poppinga
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Tielke1675 (?)Pietersbierum
Ipe1680Pietersbierum
Elisabeth1683 (?)Pietersbierum
Tjeerd1689 (?)
Haantje1692 (?)23 september1696Dokkum
Brechtje1694 (?)23 september1696Dokkum
Johannes1696 (?)23 september1696Dokkum
Bron:Tekst:Vindplaats:
Volksverhaal

Ik herinner mij, schrijft zeeker persoon, een geval van een Predikant, naar zijn onthoud Do. Poppinga van Pietersbierum. Deszelfs vrouw zag, zwanger zijnde, bij nacht een geopende doodkist in haar slaapvertrek. De nieuwsgierigheid deed haar van't bed gaan, om te zien, wie er in lag, en toen zag zij haarzelve. Zij wekte haaren Man met ontroering om ook eens te zien, die haar dit uit 't hoofd wilde spreeken, en niet met al zag. Zij zag verder, dat er een man in een roode hemdrok in de kamer kwam, die de kist met schroeven, welke hij van de Schoorsteenmantel nam, toemaakte, waarop men een kraamlaken op de kist lag en deselve uitdroeg.
Niets van dit alles wierd van haar Man gezien, die te meer haare verbeelding, zooals hij zeide, voor dwaas hield, naardien er op't dorp niemand woonde, die daaglijks een roode hemdrok droeg. Zij beweerde daerenteegen, datze in die kraam sterven zoude, wanneer dit voorspook wel zou vervuld worden; evenwel zij werd gelukkig verlost en hersteld. Op den volgenden May kwam in dat dorp een Timmerman te woonen, die een roode hemdrok tot zijn kleeding had. Zodra die man van haar gezien werd, zeide zij: Dat is die zelve man, die mijn kist toeschroefde. Zij wierd weer zwanger en stierf in de kraam. De Do., die alles wilde doen om't verhaal leugenachtig te maken, liet de kist in een ander kamer zetten; maer men zeide, dat altoos de dooden in gemelde slaapvertrek geplaatst wierden, omdat men anders bij de begravenis niet zwaaien kon: dit wierd dan, hoe noode ook, toegestaan. Ds. belastte, dat men de schroeven in een vensterbank leggen zoude; maar een der Buuren lag ze onnozel, zonder Dn. weeten op de Schoorsteenmantel. Hoewel de Timmerman als Buur de kist meede dragen zoude, zo belastte Do., dat andere die zouden toeschroeven; maar die daarmeede beezig waren, konden er niet meede vorderen, waarom de Timmerman, juist de roode hembdrok aan hebbende, toeschoot, de overige schroeven van de Schoorsteenmantel kreeg en de kist verders toemaakte. Do. verbood eenig wit kleed over de kist te leggen; maar één der Buurvrouwen schoot toe en spreidde haar witte zakdoek over de kist en zo wierd alles vervuld.
Voors. Do. getr. Reinicke Epeus, een Dr. van Epeus Joachimi bij Sepckjen Brongersma. Zijn k.k. Titia en Epeus. Do. was omtrent 't jaar 1689 woonachtig te Hesens onder Jorwert. Zijn tweede vrouw Antje Haantjes vind op't jaar 1702 wed: gent:

Tresoar, Handschriften van de PBF, ‘Verhaal van geestelijke droefheid (…)’, 563 Hs, folio 48v (opgetekend ca. 1770)
Aantekeningen:
Geboorte:Kwam volgens inschrijving bij de universiteit van Franeker (in 1664) uit Franeker: waarschijnlijk bedoeld als geboorteplaats
Geboorte:Moet bij het examen van zijn studie theologie ongeveer 27 jaar oud zijn geweest (De Boer, 153; zie literatuur onder ‘Overig’)
Huwelijk:Tweede echtgenote Maria de Vries kwam uit Amsterdam en was waarschijnlijk een schoonzus van broer Tjipke
Kinderen:Heeft zoon Haantje en dochter Brechtje pas laat laten dopen (tegelijk met de doop van zoon Johannes), waarschijnlijk als een poging tot verzet tegen kinderdoop; dochter Tielke zou tot de Doopsgezinde Kerk toetreden
Kinderen:Jongste kinderen woonden na zijn overlijden met weduwe Antja Haantjes te Midlum (weduwe deed via predikant van Midlum aanvraag voor weduwenpensioen en zoon Haantje trouwde daar in 1717, afkomstig uit Midlum)
Overlijden:Weduwe Antje Haantjes vroeg op 17 mei 1697 een weduwenpensioen aan bij de classis van Franeker (De Boer, 175; zie literatuur onder ‘Overig’)
Beroep:Was predikant in Pietersbierum van 1672 tot 1689; na onenigheid binnen de kerk over zijn stellingen legde hij de bediening neer; was onder meer van mening dat kinderdoop nutteloos was
Woonadres:Was in 1671 kandidaat-predikant in Donrijp (Tresoar, Classis Franeker van de Nederlandse Hervormde Kerk, toegang 240, Resoluties en notulen 1658–1676, inv.nr. 3)
Woonadres:Woonde in 1689 te Hesens (volgens overlevering opgetekend bij volksverhaal in 1770; zie brontekst)
Woonadres:Ingeschreven als burger te IJlst op 31 december 1690 (Tresoar, Verzamelde kopieën, toegang 348, Burgers van IJlst, inv.nr. 6155, akte 495)
Overig:Werd op 16 januari 1664 als student ingeschreven bij de universiteit van Franeker (Tresoar, Universiteit Franeker, toegang 181, Album Academiae Franekerensis, inv.nr. 104, folio 383)
Overig:Deed als student theologie examen in 1699 (Tresoar, Classis Franeker van de Nederlandse Hervormde Kerk, toegang 240, Resoluties en notulen 1658–1676, inv.nr. 3)
Overig:Literatuur:
A.J. van der Aa, ‘Biographisch woordenboek der Nederlanden’ (Haarlem 1852–1878)
Kees P. de Boer, ‘Tarquinius Poppinga, Een predikantsleven in de 17e eeuw’, ‘De Vrije Fries’ 47 (1966) 152–176
Doede Nauta e.a. (red.), ‘Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme’ Deel 2 (Kampen 1983) 370

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 29 januari 2018, om 17.21 uur.
Samenvatting | Contact